ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
منصور اسمعیلی دهج، زهرا خواجه بهابادی، محمد ابراهیم رضوانی، (1392). بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21(5)، 641-650. magiran.com/p1204771
M. Esmailidehaj, Z. Khaje Bahabadi, Me Rezvani, (2013). Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21(5), 641-650. magiran.com/p1204771
منصور اسمعیلی دهج، زهرا خواجه بهابادی، محمد ابراهیم رضوانی، بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1392؛ 21(5): 641-650. magiran.com/p1204771
M. Esmailidehaj, Z. Khaje Bahabadi, Me Rezvani, Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2013; 21(5): 641-650. magiran.com/p1204771
منصور اسمعیلی دهج، زهرا خواجه بهابادی، محمد ابراهیم رضوانی، "بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 21، شماره 5 (1392): 641-650. magiran.com/p1204771
M. Esmailidehaj, Z. Khaje Bahabadi, Me Rezvani, "Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 21, no.5 (2013): 641-650. magiran.com/p1204771
منصور اسمعیلی دهج، زهرا خواجه بهابادی، محمد ابراهیم رضوانی، (1392). 'بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21(5)، صص.641-650. magiran.com/p1204771
M. Esmailidehaj, Z. Khaje Bahabadi, Me Rezvani, (2013). 'Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21(5), pp.641-650. magiran.com/p1204771
منصور اسمعیلی دهج؛ زهرا خواجه بهابادی؛ محمد ابراهیم رضوانی. "بررسی اثر مصرف خوراکی آنغوزه اشکی بر پارامترهای بیوشیمیایی کبدی، کلیوی، قلبی و خونی رت". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21 ،5 ، 1392، 641-650. magiran.com/p1204771
M. Esmailidehaj; Z. Khaje Bahabadi; Me Rezvani. "Investigating the Effect of Oral Consumption of Tear Assafoetida on Hepatic, Renal, Cardiac, and Blood Biochemical Parameters of Rats", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21, 5, 2013, 641-650. magiran.com/p1204771
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال