ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
نصور احمدی، محمدعلی اصلانخانی، ناصر نقدی، (1392). تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 5(14)، 71-89. magiran.com/p1204976
Nasour Ahmadi, Mohammadali Aslankhani, Naser Naghdi, (2013). The Effect of Vitamin E Supplement on Motor Activity and Spatial Learning in Aged Rats, Development & Motor Learning, 5(14), 71-89. magiran.com/p1204976
نصور احمدی، محمدعلی اصلانخانی، ناصر نقدی، تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن. نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 1392؛ 5(14): 71-89. magiran.com/p1204976
Nasour Ahmadi, Mohammadali Aslankhani, Naser Naghdi, The Effect of Vitamin E Supplement on Motor Activity and Spatial Learning in Aged Rats, Development & Motor Learning, 2013; 5(14): 71-89. magiran.com/p1204976
نصور احمدی، محمدعلی اصلانخانی، ناصر نقدی، "تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن"، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی 5، شماره 14 (1392): 71-89. magiran.com/p1204976
Nasour Ahmadi, Mohammadali Aslankhani, Naser Naghdi, "The Effect of Vitamin E Supplement on Motor Activity and Spatial Learning in Aged Rats", Development & Motor Learning 5, no.14 (2013): 71-89. magiran.com/p1204976
نصور احمدی، محمدعلی اصلانخانی، ناصر نقدی، (1392). 'تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن'، نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 5(14)، صص.71-89. magiran.com/p1204976
Nasour Ahmadi, Mohammadali Aslankhani, Naser Naghdi, (2013). 'The Effect of Vitamin E Supplement on Motor Activity and Spatial Learning in Aged Rats', Development & Motor Learning, 5(14), pp.71-89. magiran.com/p1204976
نصور احمدی؛ محمدعلی اصلانخانی؛ ناصر نقدی. "تاثیر مکمل ویتامین E بر فعالیت حرکتی و یادگیری فضایی رت های مسن". نشریه رشد و یادگیری حرکتی - ورزشی، 5 ،14 ، 1392، 71-89. magiran.com/p1204976
Nasour Ahmadi; Mohammadali Aslankhani; Naser Naghdi. "The Effect of Vitamin E Supplement on Motor Activity and Spatial Learning in Aged Rats", Development & Motor Learning, 5, 14, 2013, 71-89. magiran.com/p1204976
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال