ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رسول قربانی، حسن محمودزاده، علی اکبر تقی پور، (1392). تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 3(8)، 1-14. magiran.com/p1205005
Dr. Rasoul Ghorbani, Hassan Mahmoodzadeh, Ali Akbar Taghipour, (2013). Lands Suitability Analysis for Urban Development in the Metropolitan Area of Tabriz;Using Analytical Hierarchy Process (AHP), Geography and Territorial Spatial Arrangement, 3(8), 1-14. magiran.com/p1205005
رسول قربانی، حسن محمودزاده، علی اکبر تقی پور، تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی. فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 1392؛ 3(8): 1-14. magiran.com/p1205005
Dr. Rasoul Ghorbani, Hassan Mahmoodzadeh, Ali Akbar Taghipour, Lands Suitability Analysis for Urban Development in the Metropolitan Area of Tabriz;Using Analytical Hierarchy Process (AHP), Geography and Territorial Spatial Arrangement, 2013; 3(8): 1-14. magiran.com/p1205005
رسول قربانی، حسن محمودزاده، علی اکبر تقی پور، "تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی"، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای 3، شماره 8 (1392): 1-14. magiran.com/p1205005
Dr. Rasoul Ghorbani, Hassan Mahmoodzadeh, Ali Akbar Taghipour, "Lands Suitability Analysis for Urban Development in the Metropolitan Area of Tabriz;Using Analytical Hierarchy Process (AHP)", Geography and Territorial Spatial Arrangement 3, no.8 (2013): 1-14. magiran.com/p1205005
رسول قربانی، حسن محمودزاده، علی اکبر تقی پور، (1392). 'تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی'، فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 3(8)، صص.1-14. magiran.com/p1205005
Dr. Rasoul Ghorbani, Hassan Mahmoodzadeh, Ali Akbar Taghipour, (2013). 'Lands Suitability Analysis for Urban Development in the Metropolitan Area of Tabriz;Using Analytical Hierarchy Process (AHP)', Geography and Territorial Spatial Arrangement, 3(8), pp.1-14. magiran.com/p1205005
رسول قربانی؛ حسن محمودزاده؛ علی اکبر تقی پور. "تحلیل تناسب اراضی (LSA) برای توسعه شهری در محدوده مجموعه شهری تبریز با استفاده از روش تحلیل فرایند سلسله مراتبی". فصلنامه جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، 3 ،8 ، 1392، 1-14. magiran.com/p1205005
Dr. Rasoul Ghorbani; Hassan Mahmoodzadeh; Ali Akbar Taghipour. "Lands Suitability Analysis for Urban Development in the Metropolitan Area of Tabriz;Using Analytical Hierarchy Process (AHP)", Geography and Territorial Spatial Arrangement, 3, 8, 2013, 1-14. magiran.com/p1205005
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال