ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهزیار گرچی، کیوان انصاری، سیامک مرادیان، (1392). تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش گویی رنگ با روش مکعب نزدیک ترین همسایگی برای پروفایل های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان، نشریه علوم و فناوری رنگ، 7(3)، 257. magiran.com/p1206141
M. Gorji, K. Ansari, S. Moradian, (2013). The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer, Journal of Color Science and Technology, 7(3), 257. magiran.com/p1206141
مهزیار گرچی، کیوان انصاری، سیامک مرادیان، تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش گویی رنگ با روش مکعب نزدیک ترین همسایگی برای پروفایل های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان. نشریه علوم و فناوری رنگ، 1392؛ 7(3): 257. magiran.com/p1206141
M. Gorji, K. Ansari, S. Moradian, The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer, Journal of Color Science and Technology, 2013; 7(3): 257. magiran.com/p1206141
مهزیار گرچی، کیوان انصاری، سیامک مرادیان، "تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش گویی رنگ با روش مکعب نزدیک ترین همسایگی برای پروفایل های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان"، نشریه علوم و فناوری رنگ 7، شماره 3 (1392): 257. magiran.com/p1206141
M. Gorji, K. Ansari, S. Moradian, "The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer", Journal of Color Science and Technology 7, no.3 (2013): 257. magiran.com/p1206141
مهزیار گرچی، کیوان انصاری، سیامک مرادیان، (1392). 'تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش گویی رنگ با روش مکعب نزدیک ترین همسایگی برای پروفایل های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان'، نشریه علوم و فناوری رنگ، 7(3)، صص.257. magiran.com/p1206141
M. Gorji, K. Ansari, S. Moradian, (2013). 'The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer', Journal of Color Science and Technology, 7(3), pp.257. magiran.com/p1206141
مهزیار گرچی؛ کیوان انصاری؛ سیامک مرادیان. "تاثیر نوع کاغذ بر دقت مدل پیش گویی رنگ با روش مکعب نزدیک ترین همسایگی برای پروفایل های مبتنی بر جدول در یک چاپگر جوهرافشان". نشریه علوم و فناوری رنگ، 7 ،3 ، 1392، 257. magiran.com/p1206141
M. Gorji; K. Ansari; S. Moradian. "The Effect of Various Papers on the Prediction Accuracy of a Cube Nearest Neighbor Color Prediction Model in LUT Profiles Utilized in an Inkjet Printer", Journal of Color Science and Technology, 7, 3, 2013, 257. magiran.com/p1206141
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال