ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم احمدی، ساناز نرگسی ، نوشین امینی، (1392). بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 20(106)، 63-68. magiran.com/p1208603
Rahim Ahmadi, Sanaz Nargesi, Noushin Amini, (2013). The effect of increased dark phase of photoperiodic cycle on serum level of T3, T4 and TSH in male rats, Daneshvar Medicine, 20(106), 63-68. magiran.com/p1208603
رحیم احمدی، ساناز نرگسی ، نوشین امینی، بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر. دو ماهنامه دانشور پزشکی، 1392؛ 20(106): 63-68. magiran.com/p1208603
Rahim Ahmadi, Sanaz Nargesi, Noushin Amini, The effect of increased dark phase of photoperiodic cycle on serum level of T3, T4 and TSH in male rats, Daneshvar Medicine, 2013; 20(106): 63-68. magiran.com/p1208603
رحیم احمدی، ساناز نرگسی ، نوشین امینی، "بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر"، دو ماهنامه دانشور پزشکی 20، شماره 106 (1392): 63-68. magiran.com/p1208603
Rahim Ahmadi, Sanaz Nargesi, Noushin Amini, "The effect of increased dark phase of photoperiodic cycle on serum level of T3, T4 and TSH in male rats", Daneshvar Medicine 20, no.106 (2013): 63-68. magiran.com/p1208603
رحیم احمدی، ساناز نرگسی ، نوشین امینی، (1392). 'بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر'، دو ماهنامه دانشور پزشکی، 20(106)، صص.63-68. magiran.com/p1208603
Rahim Ahmadi, Sanaz Nargesi, Noushin Amini, (2013). 'The effect of increased dark phase of photoperiodic cycle on serum level of T3, T4 and TSH in male rats', Daneshvar Medicine, 20(106), pp.63-68. magiran.com/p1208603
رحیم احمدی؛ ساناز نرگسی ؛ نوشین امینی. "بررسی اثر افزایش مدت زمان تاریکی چرخه روشنایی- تاریکی بر سطح سرمی T3، T4 و TSH در موش صحرایی نر". دو ماهنامه دانشور پزشکی، 20 ،106 ، 1392، 63-68. magiran.com/p1208603
Rahim Ahmadi; Sanaz Nargesi; Noushin Amini. "The effect of increased dark phase of photoperiodic cycle on serum level of T3, T4 and TSH in male rats", Daneshvar Medicine, 20, 106, 2013, 63-68. magiran.com/p1208603
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال