ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
پرویز رضوانی مقدم، احمد بالندری، سید محمد سید ی، (1392). مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین، فصلنامه علوم زراعی ایران، 15(3)، 207. magiran.com/p1209189
Rezvani Moghaddamp., A. Balandari, S. M. Seyyedi, (2013). The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency, Iranian Journal of Crop Sciences, 15(3), 207. magiran.com/p1209189
پرویز رضوانی مقدم، احمد بالندری، سید محمد سید ی، مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین. فصلنامه علوم زراعی ایران، 1392؛ 15(3): 207. magiran.com/p1209189
Rezvani Moghaddamp., A. Balandari, S. M. Seyyedi, The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency, Iranian Journal of Crop Sciences, 2013; 15(3): 207. magiran.com/p1209189
پرویز رضوانی مقدم، احمد بالندری، سید محمد سید ی، "مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین"، فصلنامه علوم زراعی ایران 15، شماره 3 (1392): 207. magiran.com/p1209189
Rezvani Moghaddamp., A. Balandari, S. M. Seyyedi, "The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency", Iranian Journal of Crop Sciences 15, no.3 (2013): 207. magiran.com/p1209189
پرویز رضوانی مقدم، احمد بالندری، سید محمد سید ی، (1392). 'مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین'، فصلنامه علوم زراعی ایران، 15(3)، صص.207. magiran.com/p1209189
Rezvani Moghaddamp., A. Balandari, S. M. Seyyedi, (2013). 'The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency', Iranian Journal of Crop Sciences, 15(3), pp.207. magiran.com/p1209189
پرویز رضوانی مقدم؛ احمد بالندری؛ سید محمد سید ی. "مدیریت تلفیقی کودی کاسنی علوفه ای رقم پونا (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) در تیمارهای زمان برداشت و تعداد چین". فصلنامه علوم زراعی ایران، 15 ،3 ، 1392، 207. magiran.com/p1209189
Rezvani Moghaddamp.; A. Balandari; S. M. Seyyedi. "The integrated fertilizer management of forage chicory (Cichorium intybus L. cv. Grasslands Puna) as affected by harvest time and cutting frequency", Iranian Journal of Crop Sciences, 15, 3, 2013, 207. magiran.com/p1209189
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال