ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن نیازی، محمد وحیدی نیا، علیرضا عاشوری، (1392). میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)، نشریه رخساره های رسوبی، 6(1)، 95-114. magiran.com/p1209790
Mohsen Niyazi, Mohammad Vahidinia, Alireza Ashouri, (2013). Microbiostratigraphy and Paleoecology of the Abtalkh Formation based on foraminifera at Qareh-Sou section (southwest of Kalat-e-Naderi, NE Iran), Sedimentray Facies, 6(1), 95-114. magiran.com/p1209790
محسن نیازی، محمد وحیدی نیا، علیرضا عاشوری، میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران). نشریه رخساره های رسوبی، 1392؛ 6(1): 95-114. magiran.com/p1209790
Mohsen Niyazi, Mohammad Vahidinia, Alireza Ashouri, Microbiostratigraphy and Paleoecology of the Abtalkh Formation based on foraminifera at Qareh-Sou section (southwest of Kalat-e-Naderi, NE Iran), Sedimentray Facies, 2013; 6(1): 95-114. magiran.com/p1209790
محسن نیازی، محمد وحیدی نیا، علیرضا عاشوری، "میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)"، نشریه رخساره های رسوبی 6، شماره 1 (1392): 95-114. magiran.com/p1209790
Mohsen Niyazi, Mohammad Vahidinia, Alireza Ashouri, "Microbiostratigraphy and Paleoecology of the Abtalkh Formation based on foraminifera at Qareh-Sou section (southwest of Kalat-e-Naderi, NE Iran)", Sedimentray Facies 6, no.1 (2013): 95-114. magiran.com/p1209790
محسن نیازی، محمد وحیدی نیا، علیرضا عاشوری، (1392). 'میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)'، نشریه رخساره های رسوبی، 6(1)، صص.95-114. magiran.com/p1209790
Mohsen Niyazi, Mohammad Vahidinia, Alireza Ashouri, (2013). 'Microbiostratigraphy and Paleoecology of the Abtalkh Formation based on foraminifera at Qareh-Sou section (southwest of Kalat-e-Naderi, NE Iran)', Sedimentray Facies, 6(1), pp.95-114. magiran.com/p1209790
محسن نیازی؛ محمد وحیدی نیا؛ علیرضا عاشوری. "میکروبیواستراتیگرافی و بوم شناسی دیرینه سازند آب تلخ بر مبنای روزن داران در برش قره سو (جنوب غرب کلات نادری، شمال شرق ایران)". نشریه رخساره های رسوبی، 6 ،1 ، 1392، 95-114. magiran.com/p1209790
Mohsen Niyazi; Mohammad Vahidinia; Alireza Ashouri. "Microbiostratigraphy and Paleoecology of the Abtalkh Formation based on foraminifera at Qareh-Sou section (southwest of Kalat-e-Naderi, NE Iran)", Sedimentray Facies, 6, 1, 2013, 95-114. magiran.com/p1209790
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال