ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جروم کوبه ریبا، جیمز موتومی، ویقری ندونگو، جانسون کواچ، راکفلر اریما، ایوان رووموشانا، ویلبرفورس توشه مرئیروه، فینا اپیو، (1392). راهبردهای احیای باغ های موز آلوده به Xanthomonas campestris pv. musacearum، Journal Of Crop Protection، 3(1)، 21-29. magiran.com/p1213770
Kubiriba Jerome, Muthomi James, Ndungo Vigheri, Kwach Johnson, Erima Rockefeller, Rwomushana Ivan, Tushemereirwe Wilberforce, Opio Fina, (2013). Strategies for rehabilitation of banana fields infested with Xanthomonas campestris pv. musacrearum, Journal Of Crop Protection, 3(1), 21-29. magiran.com/p1213770
جروم کوبه ریبا، جیمز موتومی، ویقری ندونگو، جانسون کواچ، راکفلر اریما، ایوان رووموشانا، ویلبرفورس توشه مرئیروه، فینا اپیو، راهبردهای احیای باغ های موز آلوده به Xanthomonas campestris pv. musacearum. Journal Of Crop Protection، 1392؛ 3(1): 21-29. magiran.com/p1213770
Kubiriba Jerome, Muthomi James, Ndungo Vigheri, Kwach Johnson, Erima Rockefeller, Rwomushana Ivan, Tushemereirwe Wilberforce, Opio Fina, Strategies for rehabilitation of banana fields infested with Xanthomonas campestris pv. musacrearum, Journal Of Crop Protection, 2013; 3(1): 21-29. magiran.com/p1213770
جروم کوبه ریبا، جیمز موتومی، ویقری ندونگو، جانسون کواچ، راکفلر اریما، ایوان رووموشانا، ویلبرفورس توشه مرئیروه، فینا اپیو، "راهبردهای احیای باغ های موز آلوده به Xanthomonas campestris pv. musacearum"، Journal Of Crop Protection 3، شماره 1 (1392): 21-29. magiran.com/p1213770
Kubiriba Jerome, Muthomi James, Ndungo Vigheri, Kwach Johnson, Erima Rockefeller, Rwomushana Ivan, Tushemereirwe Wilberforce, Opio Fina, "Strategies for rehabilitation of banana fields infested with Xanthomonas campestris pv. musacrearum", Journal Of Crop Protection 3, no.1 (2013): 21-29. magiran.com/p1213770
جروم کوبه ریبا، جیمز موتومی، ویقری ندونگو، جانسون کواچ، راکفلر اریما، ایوان رووموشانا، ویلبرفورس توشه مرئیروه، فینا اپیو، (1392). 'راهبردهای احیای باغ های موز آلوده به Xanthomonas campestris pv. musacearum'، Journal Of Crop Protection، 3(1)، صص.21-29. magiran.com/p1213770
Kubiriba Jerome, Muthomi James, Ndungo Vigheri, Kwach Johnson, Erima Rockefeller, Rwomushana Ivan, Tushemereirwe Wilberforce, Opio Fina, (2013). 'Strategies for rehabilitation of banana fields infested with Xanthomonas campestris pv. musacrearum', Journal Of Crop Protection, 3(1), pp.21-29. magiran.com/p1213770
جروم کوبه ریبا؛ جیمز موتومی؛ ویقری ندونگو؛ جانسون کواچ؛ راکفلر اریما؛ ایوان رووموشانا؛ ویلبرفورس توشه مرئیروه؛ فینا اپیو. "راهبردهای احیای باغ های موز آلوده به Xanthomonas campestris pv. musacearum". Journal Of Crop Protection، 3 ،1 ، 1392، 21-29. magiran.com/p1213770
Kubiriba Jerome; Muthomi James; Ndungo Vigheri; Kwach Johnson; Erima Rockefeller; Rwomushana Ivan; Tushemereirwe Wilberforce; Opio Fina. "Strategies for rehabilitation of banana fields infested with Xanthomonas campestris pv. musacrearum", Journal Of Crop Protection, 3, 1, 2013, 21-29. magiran.com/p1213770
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال