ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ندا امینی جم، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر، (1392). اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی، Journal Of Crop Protection، 3(1)، 89-98. magiran.com/p1213781
Neda Amini Jam, Farhan Kocheili, Mohammad Saeed Mossadegh, Arash Rasekh, Moosa Saber, (2013). Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions, Journal Of Crop Protection, 3(1), 89-98. magiran.com/p1213781
ندا امینی جم، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر، اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی. Journal Of Crop Protection، 1392؛ 3(1): 89-98. magiran.com/p1213781
Neda Amini Jam, Farhan Kocheili, Mohammad Saeed Mossadegh, Arash Rasekh, Moosa Saber, Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions, Journal Of Crop Protection, 2013; 3(1): 89-98. magiran.com/p1213781
ندا امینی جم، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر، "اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی"، Journal Of Crop Protection 3، شماره 1 (1392): 89-98. magiran.com/p1213781
Neda Amini Jam, Farhan Kocheili, Mohammad Saeed Mossadegh, Arash Rasekh, Moosa Saber, "Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions", Journal Of Crop Protection 3, no.1 (2013): 89-98. magiran.com/p1213781
ندا امینی جم، فرحان کچیلی، محمد سعید مصدق، آرش راسخ، موسی صابر، (1392). 'اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی'، Journal Of Crop Protection، 3(1)، صص.89-98. magiran.com/p1213781
Neda Amini Jam, Farhan Kocheili, Mohammad Saeed Mossadegh, Arash Rasekh, Moosa Saber, (2013). 'Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions', Journal Of Crop Protection, 3(1), pp.89-98. magiran.com/p1213781
ندا امینی جم؛ فرحان کچیلی؛ محمد سعید مصدق؛ آرش راسخ؛ موسی صابر. "اثرات کشندگی و زیرکشندگی ایمیداکلوپرید و پیریمیکارب روی شته جالیز، (Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae در شرایط آزمایشگاهی". Journal Of Crop Protection، 3 ،1 ، 1392، 89-98. magiran.com/p1213781
Neda Amini Jam; Farhan Kocheili; Mohammad Saeed Mossadegh; Arash Rasekh; Moosa Saber. "Lethal and sublethal effects of imidacloprid and pirimicarb on the melon aphid, Aphis gossypii Glover (Hemiptera: Aphididae) under laboratory conditions", Journal Of Crop Protection, 3, 1, 2013, 89-98. magiran.com/p1213781
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال