ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
لیلی عباسی منتظری، نوازالله فرهادی، (1392). بررسی اصل معرفت و خدا شناسی از دیدگاه مولانا در مثنوی و...، فصلنامه عرفان اسلامی، 9(35)، 161. magiran.com/p1214217
Leily Abbasi Montazeri, Navazollah Farhadi, (2013). The study of the wisdom and belief in God from the viewpoint of Mowlana in Masnavi and itscomparison with shabestari view in Golshane Raz, , 9(35), 161. magiran.com/p1214217
لیلی عباسی منتظری، نوازالله فرهادی، بررسی اصل معرفت و خدا شناسی از دیدگاه مولانا در مثنوی و.... فصلنامه عرفان اسلامی، 1392؛ 9(35): 161. magiran.com/p1214217
Leily Abbasi Montazeri, Navazollah Farhadi, The study of the wisdom and belief in God from the viewpoint of Mowlana in Masnavi and itscomparison with shabestari view in Golshane Raz, , 2013; 9(35): 161. magiran.com/p1214217
لیلی عباسی منتظری، نوازالله فرهادی، "بررسی اصل معرفت و خدا شناسی از دیدگاه مولانا در مثنوی و..."، فصلنامه عرفان اسلامی 9، شماره 35 (1392): 161. magiran.com/p1214217
Leily Abbasi Montazeri, Navazollah Farhadi, "The study of the wisdom and belief in God from the viewpoint of Mowlana in Masnavi and itscomparison with shabestari view in Golshane Raz", 9, no.35 (2013): 161. magiran.com/p1214217
لیلی عباسی منتظری، نوازالله فرهادی، (1392). 'بررسی اصل معرفت و خدا شناسی از دیدگاه مولانا در مثنوی و...'، فصلنامه عرفان اسلامی، 9(35)، صص.161. magiran.com/p1214217
Leily Abbasi Montazeri, Navazollah Farhadi, (2013). 'The study of the wisdom and belief in God from the viewpoint of Mowlana in Masnavi and itscomparison with shabestari view in Golshane Raz', , 9(35), pp.161. magiran.com/p1214217
لیلی عباسی منتظری؛ نوازالله فرهادی. "بررسی اصل معرفت و خدا شناسی از دیدگاه مولانا در مثنوی و...". فصلنامه عرفان اسلامی، 9 ،35 ، 1392، 161. magiran.com/p1214217
Leily Abbasi Montazeri; Navazollah Farhadi. "The study of the wisdom and belief in God from the viewpoint of Mowlana in Masnavi and itscomparison with shabestari view in Golshane Raz", , 9, 35, 2013, 161. magiran.com/p1214217
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال