ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسن نامدار احمدآباد، مژده صالح نیا، سید محمد موذنی، (1392). اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(9)، 76. magiran.com/p1214465
Hasan Namdar Ahmadabad, Mojdeh Salehnia, Seyed Mohammad Moazzeni , (2013). The effect of decidual microenvironment on dendritic cell function in normal pregnancy and abortion, Journal of Arak University of Medical Sciences, 16(9), 76. magiran.com/p1214465
حسن نامدار احمدآباد، مژده صالح نیا، سید محمد موذنی، اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1392؛ 16(9): 76. magiran.com/p1214465
Hasan Namdar Ahmadabad, Mojdeh Salehnia, Seyed Mohammad Moazzeni , The effect of decidual microenvironment on dendritic cell function in normal pregnancy and abortion, Journal of Arak University of Medical Sciences, 2013; 16(9): 76. magiran.com/p1214465
حسن نامدار احمدآباد، مژده صالح نیا، سید محمد موذنی، "اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16، شماره 9 (1392): 76. magiran.com/p1214465
Hasan Namdar Ahmadabad, Mojdeh Salehnia, Seyed Mohammad Moazzeni , "The effect of decidual microenvironment on dendritic cell function in normal pregnancy and abortion", Journal of Arak University of Medical Sciences 16, no.9 (2013): 76. magiran.com/p1214465
حسن نامدار احمدآباد، مژده صالح نیا، سید محمد موذنی، (1392). 'اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(9)، صص.76. magiran.com/p1214465
Hasan Namdar Ahmadabad, Mojdeh Salehnia, Seyed Mohammad Moazzeni , (2013). 'The effect of decidual microenvironment on dendritic cell function in normal pregnancy and abortion', Journal of Arak University of Medical Sciences, 16(9), pp.76. magiran.com/p1214465
حسن نامدار احمدآباد؛ مژده صالح نیا؛ سید محمد موذنی. "اثر ریز محیط دسی جوا بر عملکرد سلول های دندریتیک در حاملگی طبیعی و سقط". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16 ،9 ، 1392، 76. magiran.com/p1214465
Hasan Namdar Ahmadabad; Mojdeh Salehnia; Seyed Mohammad Moazzeni . "The effect of decidual microenvironment on dendritic cell function in normal pregnancy and abortion", Journal of Arak University of Medical Sciences, 16, 9, 2013, 76. magiran.com/p1214465
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال