ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رضا امانی، سارا موذن، حاجیه شهبازیان، کامبیز احمدی انکالی، عزیز همایونی راد، محمد طه جلالی، (1392). اثرات مکمل یاری با پودر توت فرنگی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 8(3)، 189-200. magiran.com/p1214836
R. Amani, S. Moazzen , H. Shahbazian, K. Ahmadi Ankali, A. Homayouni Rad, M. Jalali, (2013). Effects of freeze-dried strawberries on lipid profile and glycated hemoglobin in subjects with type 2 diabetes: a double blind randomized control trial, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(3), 189-200. magiran.com/p1214836
رضا امانی، سارا موذن، حاجیه شهبازیان، کامبیز احمدی انکالی، عزیز همایونی راد، محمد طه جلالی، اثرات مکمل یاری با پودر توت فرنگی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور. فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 1392؛ 8(3): 189-200. magiran.com/p1214836
R. Amani, S. Moazzen , H. Shahbazian, K. Ahmadi Ankali, A. Homayouni Rad, M. Jalali, Effects of freeze-dried strawberries on lipid profile and glycated hemoglobin in subjects with type 2 diabetes: a double blind randomized control trial, Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 2013; 8(3): 189-200. magiran.com/p1214836
رضا امانی، سارا موذن، حاجیه شهبازیان، کامبیز احمدی انکالی، عزیز همایونی راد، محمد طه جلالی، "اثرات مکمل یاری با پودر توت فرنگی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور"، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران 8، شماره 3 (1392): 189-200. magiran.com/p1214836
R. Amani, S. Moazzen , H. Shahbazian, K. Ahmadi Ankali, A. Homayouni Rad, M. Jalali, "Effects of freeze-dried strawberries on lipid profile and glycated hemoglobin in subjects with type 2 diabetes: a double blind randomized control trial", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology 8, no.3 (2013): 189-200. magiran.com/p1214836
رضا امانی، سارا موذن، حاجیه شهبازیان، کامبیز احمدی انکالی، عزیز همایونی راد، محمد طه جلالی، (1392). 'اثرات مکمل یاری با پودر توت فرنگی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور'، فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 8(3)، صص.189-200. magiran.com/p1214836
R. Amani, S. Moazzen , H. Shahbazian, K. Ahmadi Ankali, A. Homayouni Rad, M. Jalali, (2013). 'Effects of freeze-dried strawberries on lipid profile and glycated hemoglobin in subjects with type 2 diabetes: a double blind randomized control trial', Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8(3), pp.189-200. magiran.com/p1214836
رضا امانی؛ سارا موذن؛ حاجیه شهبازیان؛ کامبیز احمدی انکالی؛ عزیز همایونی راد؛ محمد طه جلالی. "اثرات مکمل یاری با پودر توت فرنگی بر سطوح هموگلوبین گلیکوزیله و لیپیدهای سرم در بیماران مبتلا به دیابت نوع 2: کارآزمایی بالینی تصادفی دوسوکور". فصلنامه علوم تغذیه و صنایع غذایی ایران، 8 ،3 ، 1392، 189-200. magiran.com/p1214836
R. Amani; S. Moazzen ; H. Shahbazian; K. Ahmadi Ankali; A. Homayouni Rad; M. Jalali. "Effects of freeze-dried strawberries on lipid profile and glycated hemoglobin in subjects with type 2 diabetes: a double blind randomized control trial", Iranian Journal of Nutrition Sciences & Food Technology, 8, 3, 2013, 189-200. magiran.com/p1214836
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال