ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علی منیدری، پرویز باورصاد، (1392). یک مدل شبیه سازی برای حمل ونقل گوگرد در بندر خدماتی پارس، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20(65)، 1. magiran.com/p1215246
A. Manidari, P. Bavarsad, (2013). Modeling the Goods Transportation Based on Queuing Theory and Simulation Modeling at Pars Service Port, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20(65), 1. magiran.com/p1215246
علی منیدری، پرویز باورصاد، یک مدل شبیه سازی برای حمل ونقل گوگرد در بندر خدماتی پارس. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1392؛ 20(65): 1. magiran.com/p1215246
A. Manidari, P. Bavarsad, Modeling the Goods Transportation Based on Queuing Theory and Simulation Modeling at Pars Service Port, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2013; 20(65): 1. magiran.com/p1215246
علی منیدری، پرویز باورصاد، "یک مدل شبیه سازی برای حمل ونقل گوگرد در بندر خدماتی پارس"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 20، شماره 65 (1392): 1. magiran.com/p1215246
A. Manidari, P. Bavarsad, "Modeling the Goods Transportation Based on Queuing Theory and Simulation Modeling at Pars Service Port", Iranian Journal of Marine Science And Technology 20, no.65 (2013): 1. magiran.com/p1215246
علی منیدری، پرویز باورصاد، (1392). 'یک مدل شبیه سازی برای حمل ونقل گوگرد در بندر خدماتی پارس'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20(65)، صص.1. magiran.com/p1215246
A. Manidari, P. Bavarsad, (2013). 'Modeling the Goods Transportation Based on Queuing Theory and Simulation Modeling at Pars Service Port', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20(65), pp.1. magiran.com/p1215246
علی منیدری؛ پرویز باورصاد. "یک مدل شبیه سازی برای حمل ونقل گوگرد در بندر خدماتی پارس". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20 ،65 ، 1392، 1. magiran.com/p1215246
A. Manidari; P. Bavarsad. "Modeling the Goods Transportation Based on Queuing Theory and Simulation Modeling at Pars Service Port", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20, 65, 2013, 1. magiran.com/p1215246
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال