ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سعیدرضا محب پور، علیرضا وثوقی، حمزه رهیده، سجاد حمادی، (1392). کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20(65)، 17. magiran.com/p1215248
S.R.Mohebpour, A.Vosoughi, H.Rahideh, S.Hammadi, (2013). The Reduction of Shear Stress by Creating Optimum Extra Groove in Shaft of Pumps, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20(65), 17. magiran.com/p1215248
سعیدرضا محب پور، علیرضا وثوقی، حمزه رهیده، سجاد حمادی، کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه. فصلنامه علوم و فناوری دریا، 1392؛ 20(65): 17. magiran.com/p1215248
S.R.Mohebpour, A.Vosoughi, H.Rahideh, S.Hammadi, The Reduction of Shear Stress by Creating Optimum Extra Groove in Shaft of Pumps, Iranian Journal of Marine Science And Technology, 2013; 20(65): 17. magiran.com/p1215248
سعیدرضا محب پور، علیرضا وثوقی، حمزه رهیده، سجاد حمادی، "کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه"، فصلنامه علوم و فناوری دریا 20، شماره 65 (1392): 17. magiran.com/p1215248
S.R.Mohebpour, A.Vosoughi, H.Rahideh, S.Hammadi, "The Reduction of Shear Stress by Creating Optimum Extra Groove in Shaft of Pumps", Iranian Journal of Marine Science And Technology 20, no.65 (2013): 17. magiran.com/p1215248
سعیدرضا محب پور، علیرضا وثوقی، حمزه رهیده، سجاد حمادی، (1392). 'کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه'، فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20(65)، صص.17. magiran.com/p1215248
S.R.Mohebpour, A.Vosoughi, H.Rahideh, S.Hammadi, (2013). 'The Reduction of Shear Stress by Creating Optimum Extra Groove in Shaft of Pumps', Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20(65), pp.17. magiran.com/p1215248
سعیدرضا محب پور؛ علیرضا وثوقی؛ حمزه رهیده؛ سجاد حمادی. "کاهش تنش برشی در شفت پمپ ها با ایجاد جای خار اضافی بهینه". فصلنامه علوم و فناوری دریا، 20 ،65 ، 1392، 17. magiran.com/p1215248
S.R.Mohebpour; A.Vosoughi; H.Rahideh; S.Hammadi. "The Reduction of Shear Stress by Creating Optimum Extra Groove in Shaft of Pumps", Iranian Journal of Marine Science And Technology, 20, 65, 2013, 17. magiran.com/p1215248
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال