ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فیروزه احمدی، زهره رشیدی، هادیه حقیقی، محمدرضا آخوند، مریم نیک نژادی، ماندانا همت، منصور شمسی پور، (1392). بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(12)، 977-982. magiran.com/p1216959
Firoozeh Ahmadi, Zohreh Rashidy, Hadieh Haghighi, Mohamadreza Akhoond, Maryam Niknejadi, Mandana Hemat, Mansour Shamsipour, (2014). Uterine cavity assessment in infertile women: Sensitivity and specificity of three-dimensional Hysterosonography versus Hysteroscopy, International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(12), 977-982. magiran.com/p1216959
فیروزه احمدی، زهره رشیدی، هادیه حقیقی، محمدرضا آخوند، مریم نیک نژادی، ماندانا همت، منصور شمسی پور، بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی. مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 1392؛ 11(12): 977-982. magiran.com/p1216959
Firoozeh Ahmadi, Zohreh Rashidy, Hadieh Haghighi, Mohamadreza Akhoond, Maryam Niknejadi, Mandana Hemat, Mansour Shamsipour, Uterine cavity assessment in infertile women: Sensitivity and specificity of three-dimensional Hysterosonography versus Hysteroscopy, International Journal of Reproductive BioMedicine, 2014; 11(12): 977-982. magiran.com/p1216959
فیروزه احمدی، زهره رشیدی، هادیه حقیقی، محمدرضا آخوند، مریم نیک نژادی، ماندانا همت، منصور شمسی پور، "بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی"، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل 11، شماره 12 (1392): 977-982. magiran.com/p1216959
Firoozeh Ahmadi, Zohreh Rashidy, Hadieh Haghighi, Mohamadreza Akhoond, Maryam Niknejadi, Mandana Hemat, Mansour Shamsipour, "Uterine cavity assessment in infertile women: Sensitivity and specificity of three-dimensional Hysterosonography versus Hysteroscopy", International Journal of Reproductive BioMedicine 11, no.12 (2014): 977-982. magiran.com/p1216959
فیروزه احمدی، زهره رشیدی، هادیه حقیقی، محمدرضا آخوند، مریم نیک نژادی، ماندانا همت، منصور شمسی پور، (1392). 'بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی'، مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11(12)، صص.977-982. magiran.com/p1216959
Firoozeh Ahmadi, Zohreh Rashidy, Hadieh Haghighi, Mohamadreza Akhoond, Maryam Niknejadi, Mandana Hemat, Mansour Shamsipour, (2014). 'Uterine cavity assessment in infertile women: Sensitivity and specificity of three-dimensional Hysterosonography versus Hysteroscopy', International Journal of Reproductive BioMedicine, 11(12), pp.977-982. magiran.com/p1216959
فیروزه احمدی؛ زهره رشیدی؛ هادیه حقیقی؛ محمدرضا آخوند؛ مریم نیک نژادی؛ ماندانا همت؛ منصور شمسی پور. "بررسی کاویته رحم در زنان نابارور: مقایسه حساسیت و ویژگی تشخیصی هسیتروسونوگرافی سه بعدی با هیستروسکوپی". مجله بین المللی زیست پزشکی طب تولید مثل، 11 ،12 ، 1392، 977-982. magiran.com/p1216959
Firoozeh Ahmadi; Zohreh Rashidy; Hadieh Haghighi; Mohamadreza Akhoond; Maryam Niknejadi; Mandana Hemat; Mansour Shamsipour. "Uterine cavity assessment in infertile women: Sensitivity and specificity of three-dimensional Hysterosonography versus Hysteroscopy", International Journal of Reproductive BioMedicine, 11, 12, 2014, 977-982. magiran.com/p1216959
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال