ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سیدجواد امام جمعه زاده، زهرا صادقی نقدعلی، رضا محموداوغلی، محمودرضا رهبرقاضی، (1392). سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1392(2)، 223. magiran.com/p1217244
Seyad Javad Emamjomehzadeh, Zahra Sadeghi Naghde Ali, Reza Mahmoud Oghli, Reza Rahbar Ghazi, (2013). Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan, Women in Development & Politics, 1392(2), 223. magiran.com/p1217244
سیدجواد امام جمعه زاده، زهرا صادقی نقدعلی، رضا محموداوغلی، محمودرضا رهبرقاضی، سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر. فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1392؛ 1392(2): 223. magiran.com/p1217244
Seyad Javad Emamjomehzadeh, Zahra Sadeghi Naghde Ali, Reza Mahmoud Oghli, Reza Rahbar Ghazi, Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan, Women in Development & Politics, 2013; 1392(2): 223. magiran.com/p1217244
سیدجواد امام جمعه زاده، زهرا صادقی نقدعلی، رضا محموداوغلی، محمودرضا رهبرقاضی، "سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر"، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان) 1392، شماره 2 (1392): 223. magiran.com/p1217244
Seyad Javad Emamjomehzadeh, Zahra Sadeghi Naghde Ali, Reza Mahmoud Oghli, Reza Rahbar Ghazi, "Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan", Women in Development & Politics 1392, no.2 (2013): 223. magiran.com/p1217244
سیدجواد امام جمعه زاده، زهرا صادقی نقدعلی، رضا محموداوغلی، محمودرضا رهبرقاضی، (1392). 'سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر'، فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1392(2)، صص.223. magiran.com/p1217244
Seyad Javad Emamjomehzadeh, Zahra Sadeghi Naghde Ali, Reza Mahmoud Oghli, Reza Rahbar Ghazi, (2013). 'Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan', Women in Development & Politics, 1392(2), pp.223. magiran.com/p1217244
سیدجواد امام جمعه زاده؛ زهرا صادقی نقدعلی؛ رضا محموداوغلی؛ محمودرضا رهبرقاضی. "سنجش رابطه شبکه های اجتماعی و رفتار سیاسی دانشجویان دختر و پسر". فصلنامه زن در توسعه و سیاست (پژوهش زنان)، 1392 ،2 ، 1392، 223. magiran.com/p1217244
Seyad Javad Emamjomehzadeh; Zahra Sadeghi Naghde Ali; Reza Mahmoud Oghli; Reza Rahbar Ghazi. "Measurement the relationship between social networks and political behavior of male and female students of University of Isfahan", Women in Development & Politics, 1392, 2, 2013, 223. magiran.com/p1217244
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال