ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ابراهیمی، حمیدرضا لارتی، (1391). تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران، پژوهشنامه اقتصادی، 12(46)، 1. magiran.com/p1218210
Moshen Ebrahimi , Hamid Reza Larti, (2012). The effects of Liberalization in Trade and Finance on Production Volatility in Iranian Economy, Economic Research, 12(46), 1. magiran.com/p1218210
محسن ابراهیمی، حمیدرضا لارتی، تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران. پژوهشنامه اقتصادی، 1391؛ 12(46): 1. magiran.com/p1218210
Moshen Ebrahimi , Hamid Reza Larti, The effects of Liberalization in Trade and Finance on Production Volatility in Iranian Economy, Economic Research, 2012; 12(46): 1. magiran.com/p1218210
محسن ابراهیمی، حمیدرضا لارتی، "تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران"، پژوهشنامه اقتصادی 12، شماره 46 (1391): 1. magiran.com/p1218210
Moshen Ebrahimi , Hamid Reza Larti, "The effects of Liberalization in Trade and Finance on Production Volatility in Iranian Economy", Economic Research 12, no.46 (2012): 1. magiran.com/p1218210
محسن ابراهیمی، حمیدرضا لارتی، (1391). 'تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران'، پژوهشنامه اقتصادی، 12(46)، صص.1. magiran.com/p1218210
Moshen Ebrahimi , Hamid Reza Larti, (2012). 'The effects of Liberalization in Trade and Finance on Production Volatility in Iranian Economy', Economic Research, 12(46), pp.1. magiran.com/p1218210
محسن ابراهیمی؛ حمیدرضا لارتی. "تاثیر آزادسازی مالی و تجاری بر نوسان پذیری تولید در ایران". پژوهشنامه اقتصادی، 12 ،46 ، 1391، 1. magiran.com/p1218210
Moshen Ebrahimi ; Hamid Reza Larti. "The effects of Liberalization in Trade and Finance on Production Volatility in Iranian Economy", Economic Research, 12, 46, 2012, 1. magiran.com/p1218210
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال