ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ارسلان خالدی، نسرین الهی، مهرناز مرادی، شهریار صالحی تالی، (1392). بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 11(10)، 745. magiran.com/p1218257
A. Khaledi, N. Elahei, M. Moradi, Sh Salehi, (2014). ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF PROPRANOLOL AND DILTIAZEM ON THE INTENSITY, DURATION AND PERIODS OF PAIN IN THE ANGINA PATIENTS REFERRED TO THE HEART CLINIC OF THE SHAHREKORED UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 11(10), 745. magiran.com/p1218257
ارسلان خالدی، نسرین الهی، مهرناز مرادی، شهریار صالحی تالی، بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد. ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 1392؛ 11(10): 745. magiran.com/p1218257
A. Khaledi, N. Elahei, M. Moradi, Sh Salehi, ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF PROPRANOLOL AND DILTIAZEM ON THE INTENSITY, DURATION AND PERIODS OF PAIN IN THE ANGINA PATIENTS REFERRED TO THE HEART CLINIC OF THE SHAHREKORED UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES, Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 2014; 11(10): 745. magiran.com/p1218257
ارسلان خالدی، نسرین الهی، مهرناز مرادی، شهریار صالحی تالی، "بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد"، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه 11، شماره 10 (1392): 745. magiran.com/p1218257
A. Khaledi, N. Elahei, M. Moradi, Sh Salehi, "ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF PROPRANOLOL AND DILTIAZEM ON THE INTENSITY, DURATION AND PERIODS OF PAIN IN THE ANGINA PATIENTS REFERRED TO THE HEART CLINIC OF THE SHAHREKORED UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty 11, no.10 (2014): 745. magiran.com/p1218257
ارسلان خالدی، نسرین الهی، مهرناز مرادی، شهریار صالحی تالی، (1392). 'بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد'، ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 11(10)، صص.745. magiran.com/p1218257
A. Khaledi, N. Elahei, M. Moradi, Sh Salehi, (2014). 'ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF PROPRANOLOL AND DILTIAZEM ON THE INTENSITY, DURATION AND PERIODS OF PAIN IN THE ANGINA PATIENTS REFERRED TO THE HEART CLINIC OF THE SHAHREKORED UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES', Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 11(10), pp.745. magiran.com/p1218257
ارسلان خالدی؛ نسرین الهی؛ مهرناز مرادی؛ شهریار صالحی تالی. "بررسی اثربخشی پروپرانولول و دیلتیازم بر کیفیت، تعداد حملات، طول دوره درد در بیماران آنژین پایدار مراجعه کننده به درمانگاه قلب وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد". ماهنامه دانشکده پرستاری و مامایی ارومیه، 11 ،10 ، 1392، 745. magiran.com/p1218257
A. Khaledi; N. Elahei; M. Moradi; Sh Salehi. "ASSESSMENT OF THE EFFICACY OF PROPRANOLOL AND DILTIAZEM ON THE INTENSITY, DURATION AND PERIODS OF PAIN IN THE ANGINA PATIENTS REFERRED TO THE HEART CLINIC OF THE SHAHREKORED UNIVERSITY OF MEDICAL SCIENCES", Journal of Urmia Nursing And Midwifery Faculty, 11, 10, 2014, 745. magiran.com/p1218257
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال