ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز کریمیان، حمید قادری، علی امینیان، سید مسعود حقیقی کیان، سیده عادله میر جعفری، (1392). نتایج پیوند قطع تروماتیک اندام فوقانی از بالای آرنج: گزارش 4 مورد، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(11)، 745-751. magiran.com/p1218550
Faramarz Karimian, Hamid Ghaderi, Ali Aminian, Seyed Masoud Haghighikian, Seyedeh Adeleh Mirjafari, (2014). Replantation of traumatic limb amputation above the elbow: a report of 4 cases, Tehran University Medical Journal, 71(11), 745-751. magiran.com/p1218550
فرامرز کریمیان، حمید قادری، علی امینیان، سید مسعود حقیقی کیان، سیده عادله میر جعفری، نتایج پیوند قطع تروماتیک اندام فوقانی از بالای آرنج: گزارش 4 مورد. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 1392؛ 71(11): 745-751. magiran.com/p1218550
Faramarz Karimian, Hamid Ghaderi, Ali Aminian, Seyed Masoud Haghighikian, Seyedeh Adeleh Mirjafari, Replantation of traumatic limb amputation above the elbow: a report of 4 cases, Tehran University Medical Journal, 2014; 71(11): 745-751. magiran.com/p1218550
فرامرز کریمیان، حمید قادری، علی امینیان، سید مسعود حقیقی کیان، سیده عادله میر جعفری، "نتایج پیوند قطع تروماتیک اندام فوقانی از بالای آرنج: گزارش 4 مورد"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران 71، شماره 11 (1392): 745-751. magiran.com/p1218550
Faramarz Karimian, Hamid Ghaderi, Ali Aminian, Seyed Masoud Haghighikian, Seyedeh Adeleh Mirjafari, "Replantation of traumatic limb amputation above the elbow: a report of 4 cases", Tehran University Medical Journal 71, no.11 (2014): 745-751. magiran.com/p1218550
فرامرز کریمیان، حمید قادری، علی امینیان، سید مسعود حقیقی کیان، سیده عادله میر جعفری، (1392). 'نتایج پیوند قطع تروماتیک اندام فوقانی از بالای آرنج: گزارش 4 مورد'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71(11)، صص.745-751. magiran.com/p1218550
Faramarz Karimian, Hamid Ghaderi, Ali Aminian, Seyed Masoud Haghighikian, Seyedeh Adeleh Mirjafari, (2014). 'Replantation of traumatic limb amputation above the elbow: a report of 4 cases', Tehran University Medical Journal, 71(11), pp.745-751. magiran.com/p1218550
فرامرز کریمیان؛ حمید قادری؛ علی امینیان؛ سید مسعود حقیقی کیان؛ سیده عادله میر جعفری. "نتایج پیوند قطع تروماتیک اندام فوقانی از بالای آرنج: گزارش 4 مورد". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران، 71 ،11 ، 1392، 745-751. magiran.com/p1218550
Faramarz Karimian; Hamid Ghaderi; Ali Aminian; Seyed Masoud Haghighikian; Seyedeh Adeleh Mirjafari. "Replantation of traumatic limb amputation above the elbow: a report of 4 cases", Tehran University Medical Journal, 71, 11, 2014, 745-751. magiran.com/p1218550
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال