ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مرضیه نطقی مقدم، فاطمه هادوی، محمدانور محقی، (1392). نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران، Geopersia، 3(2)، 99-116. magiran.com/p1218681
Marziyeh Notghi Moghaddam , Fatemeh Hadavi, Mohammad Anvar Moheghy, (2013). Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran, Geopersia, 3(2), 99-116. magiran.com/p1218681
مرضیه نطقی مقدم، فاطمه هادوی، محمدانور محقی، نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران. Geopersia، 1392؛ 3(2): 99-116. magiran.com/p1218681
Marziyeh Notghi Moghaddam , Fatemeh Hadavi, Mohammad Anvar Moheghy, Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran, Geopersia, 2013; 3(2): 99-116. magiran.com/p1218681
مرضیه نطقی مقدم، فاطمه هادوی، محمدانور محقی، "نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران"، Geopersia 3، شماره 2 (1392): 99-116. magiran.com/p1218681
Marziyeh Notghi Moghaddam , Fatemeh Hadavi, Mohammad Anvar Moheghy, "Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran", Geopersia 3, no.2 (2013): 99-116. magiran.com/p1218681
مرضیه نطقی مقدم، فاطمه هادوی، محمدانور محقی، (1392). 'نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران'، Geopersia، 3(2)، صص.99-116. magiran.com/p1218681
Marziyeh Notghi Moghaddam , Fatemeh Hadavi, Mohammad Anvar Moheghy, (2013). 'Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran', Geopersia, 3(2), pp.99-116. magiran.com/p1218681
مرضیه نطقی مقدم؛ فاطمه هادوی؛ محمدانور محقی. "نانواستراتیگرافی و بررسی محیط دیرینه مرز زیرین سازند کلات درشرق و غرب کپه داغ، شمال شرق ایران". Geopersia، 3 ،2 ، 1392، 99-116. magiran.com/p1218681
Marziyeh Notghi Moghaddam ; Fatemeh Hadavi; Mohammad Anvar Moheghy. "Nannostratigraphy and paleoenvironmental study of the lower boundary of the Kalat Formation in East and West of Kopeh- Dagh, Northeast Iran", Geopersia, 3, 2, 2013, 99-116. magiran.com/p1218681
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال