ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
ویدا الله یارزاده، مجید منتظر، (1392). اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 26(5)، 437-450. magiran.com/p1219459
V. Allahyarzadeh, M. Montazer, (2014). Surface Modification of Polyester by Nano Titanium Dioxide in Alkaline Media and Their Synergism Effect on the Fabric, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 26(5), 437-450. magiran.com/p1219459
ویدا الله یارزاده، مجید منتظر، اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه. دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 1392؛ 26(5): 437-450. magiran.com/p1219459
V. Allahyarzadeh, M. Montazer, Surface Modification of Polyester by Nano Titanium Dioxide in Alkaline Media and Their Synergism Effect on the Fabric, Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 2014; 26(5): 437-450. magiran.com/p1219459
ویدا الله یارزاده، مجید منتظر، "اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه"، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر 26، شماره 5 (1392): 437-450. magiran.com/p1219459
V. Allahyarzadeh, M. Montazer, "Surface Modification of Polyester by Nano Titanium Dioxide in Alkaline Media and Their Synergism Effect on the Fabric", Iranian Journal of Polymer Science and Technology 26, no.5 (2014): 437-450. magiran.com/p1219459
ویدا الله یارزاده، مجید منتظر، (1392). 'اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه'، دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 26(5)، صص.437-450. magiran.com/p1219459
V. Allahyarzadeh, M. Montazer, (2014). 'Surface Modification of Polyester by Nano Titanium Dioxide in Alkaline Media and Their Synergism Effect on the Fabric', Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 26(5), pp.437-450. magiran.com/p1219459
ویدا الله یارزاده؛ مجید منتظر. "اصلاح سطحی پلی استر با نانوذرات تیتانیم دی اکسید در محیط قلیایی و بررسی اثر هم افزایی آنها روی پارچه". دو ماهنامه علوم و تکنولوژی پلیمر، 26 ،5 ، 1392، 437-450. magiran.com/p1219459
V. Allahyarzadeh; M. Montazer. "Surface Modification of Polyester by Nano Titanium Dioxide in Alkaline Media and Their Synergism Effect on the Fabric", Iranian Journal of Polymer Science and Technology, 26, 5, 2014, 437-450. magiran.com/p1219459
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال