ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا پیشوایی، مهرداد قیومی بیدهندی، (1392). خاک و خرد، تاملی در شان معماری در مثنوی معنوی، نشریه مطالعات معماری ایران، 2(3)، 17. magiran.com/p1219639
Hamid Reza Pishvaie, Hamid Reza Pishvaie, (2013). Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi's Mathnawi, Journal of Iranian Architecture Studies, 2(3), 17. magiran.com/p1219639
حمیدرضا پیشوایی، مهرداد قیومی بیدهندی، خاک و خرد، تاملی در شان معماری در مثنوی معنوی. نشریه مطالعات معماری ایران، 1392؛ 2(3): 17. magiran.com/p1219639
Hamid Reza Pishvaie, Hamid Reza Pishvaie, Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi's Mathnawi, Journal of Iranian Architecture Studies, 2013; 2(3): 17. magiran.com/p1219639
حمیدرضا پیشوایی، مهرداد قیومی بیدهندی، "خاک و خرد، تاملی در شان معماری در مثنوی معنوی"، نشریه مطالعات معماری ایران 2، شماره 3 (1392): 17. magiran.com/p1219639
Hamid Reza Pishvaie, Hamid Reza Pishvaie, "Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi's Mathnawi", Journal of Iranian Architecture Studies 2, no.3 (2013): 17. magiran.com/p1219639
حمیدرضا پیشوایی، مهرداد قیومی بیدهندی، (1392). 'خاک و خرد، تاملی در شان معماری در مثنوی معنوی'، نشریه مطالعات معماری ایران، 2(3)، صص.17. magiran.com/p1219639
Hamid Reza Pishvaie, Hamid Reza Pishvaie, (2013). 'Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi's Mathnawi', Journal of Iranian Architecture Studies, 2(3), pp.17. magiran.com/p1219639
حمیدرضا پیشوایی؛ مهرداد قیومی بیدهندی. "خاک و خرد، تاملی در شان معماری در مثنوی معنوی". نشریه مطالعات معماری ایران، 2 ،3 ، 1392، 17. magiran.com/p1219639
Hamid Reza Pishvaie; Hamid Reza Pishvaie. "Soil and Wisdom, Reflections on the Status of Architecture in Rumi's Mathnawi", Journal of Iranian Architecture Studies, 2, 3, 2013, 17. magiran.com/p1219639
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال