ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
رحیم بقایی، ناصر پریزاد، وحید علی نژاد، کمال خادم وطنی ، (1392). بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390، مجله پزشکی ارومیه، 24(10)، 763-770. magiran.com/p1220507
Rahim Baghaei, Naser Parizad, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatani, (2014). EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEYYED AL SHOHADA HOSPITAL IN URMIA, Urmia Medical Journal, 24(10), 763-770. magiran.com/p1220507
رحیم بقایی، ناصر پریزاد، وحید علی نژاد، کمال خادم وطنی ، بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390. مجله پزشکی ارومیه، 1392؛ 24(10): 763-770. magiran.com/p1220507
Rahim Baghaei, Naser Parizad, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatani, EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEYYED AL SHOHADA HOSPITAL IN URMIA, Urmia Medical Journal, 2014; 24(10): 763-770. magiran.com/p1220507
رحیم بقایی، ناصر پریزاد، وحید علی نژاد، کمال خادم وطنی ، "بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390"، مجله پزشکی ارومیه 24، شماره 10 (1392): 763-770. magiran.com/p1220507
Rahim Baghaei, Naser Parizad, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatani, "EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEYYED AL SHOHADA HOSPITAL IN URMIA", Urmia Medical Journal 24, no.10 (2014): 763-770. magiran.com/p1220507
رحیم بقایی، ناصر پریزاد، وحید علی نژاد، کمال خادم وطنی ، (1392). 'بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390'، مجله پزشکی ارومیه، 24(10)، صص.763-770. magiran.com/p1220507
Rahim Baghaei, Naser Parizad, Vahid Alinejad, Kamal Khademvatani, (2014). 'EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEYYED AL SHOHADA HOSPITAL IN URMIA', Urmia Medical Journal, 24(10), pp.763-770. magiran.com/p1220507
رحیم بقایی؛ ناصر پریزاد؛ وحید علی نژاد؛ کمال خادم وطنی . "بررسی اپیدمیولوژیک بیماران با انفارکتوس حاد میوکارد در بیمارستان سیدالشهداء(ع) ارومیه در شش ماهه اول 1390". مجله پزشکی ارومیه، 24 ،10 ، 1392، 763-770. magiran.com/p1220507
Rahim Baghaei; Naser Parizad; Vahid Alinejad; Kamal Khademvatani. "EPIDEMIOLOGICAL STUDY OF PATIENTS WITH ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION IN SEYYED AL SHOHADA HOSPITAL IN URMIA", Urmia Medical Journal, 24, 10, 2014, 763-770. magiran.com/p1220507
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال