ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
شکوفه بنکداران، فاطمه برازنده احمد آبادی، (1392). بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 56(6)، 340-346. magiran.com/p1223690
Shokoufeh Bonakdaran, Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi, (2014). Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 56(6), 340-346. magiran.com/p1223690
شکوفه بنکداران، فاطمه برازنده احمد آبادی، بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم. مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 1392؛ 56(6): 340-346. magiran.com/p1223690
Shokoufeh Bonakdaran, Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi, Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals, Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 2014; 56(6): 340-346. magiran.com/p1223690
شکوفه بنکداران، فاطمه برازنده احمد آبادی، "بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم"، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد 56، شماره 6 (1392): 340-346. magiran.com/p1223690
Shokoufeh Bonakdaran, Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi, "Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences 56, no.6 (2014): 340-346. magiran.com/p1223690
شکوفه بنکداران، فاطمه برازنده احمد آبادی، (1392). 'بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم'، مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 56(6)، صص.340-346. magiran.com/p1223690
Shokoufeh Bonakdaran, Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi, (2014). 'Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals', Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 56(6), pp.340-346. magiran.com/p1223690
شکوفه بنکداران؛ فاطمه برازنده احمد آبادی. "بررسی میزان مقاومت به انسولین در بیماران با هیرسوتیسم ایدیوپاتیک در مقایسه با مبتلایان سندروم تخمدان پلی کیستیک و زنان سالم". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، 56 ،6 ، 1392، 340-346. magiran.com/p1223690
Shokoufeh Bonakdaran; Fatemeh Barazandeh Ahmadabadi. "Assessment of insulin resistance in idiopathic hirsutism in comparison with polycystic ovary syndrome (PCOS) patients and healthy individuals", Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences, 56, 6, 2014, 340-346. magiran.com/p1223690
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال