ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمید زارع، زلفا حق گویان، زهرا کریمی اصل، (1392). شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 7(1)، 41-66. magiran.com/p1225064
Hamid Zare, Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Asl, (2014). Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University, Iranian Journal of Management Studies, 7(1), 41-66. magiran.com/p1225064
حمید زارع، زلفا حق گویان، زهرا کریمی اصل، شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران. مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 1392؛ 7(1): 41-66. magiran.com/p1225064
Hamid Zare, Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Asl, Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University, Iranian Journal of Management Studies, 2014; 7(1): 41-66. magiran.com/p1225064
حمید زارع، زلفا حق گویان، زهرا کریمی اصل، "شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران"، مجله ایرانی مطالعات مدیریت 7، شماره 1 (1392): 41-66. magiran.com/p1225064
Hamid Zare, Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Asl, "Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University", Iranian Journal of Management Studies 7, no.1 (2014): 41-66. magiran.com/p1225064
حمید زارع، زلفا حق گویان، زهرا کریمی اصل، (1392). 'شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران'، مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 7(1)، صص.41-66. magiran.com/p1225064
Hamid Zare, Zolfa Haghgooyan, Zahra Karimi Asl, (2014). 'Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University', Iranian Journal of Management Studies, 7(1), pp.41-66. magiran.com/p1225064
حمید زارع؛ زلفا حق گویان؛ زهرا کریمی اصل. "شناسایی ابعاد کیفیت زندگی کاری و اندازه گیری آن در اعضای هیئت علمی دانشگاه تهران". مجله ایرانی مطالعات مدیریت، 7 ،1 ، 1392، 41-66. magiran.com/p1225064
Hamid Zare; Zolfa Haghgooyan; Zahra Karimi Asl. "Identification the components of quality of work life and measuring them in faculty members of Tehran University", Iranian Journal of Management Studies, 7, 1, 2014, 41-66. magiran.com/p1225064
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال