ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محسن ژکان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر مسعود صالحی، (1392). تاثیر آموزش مهارتهای تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، 61. magiran.com/p1225689
Mohsen Jekan, Seyed Ali Hosseini, Mohammad Reza Mohammadi, Masoud Salehi, (2013). The Effects of Ball Skills Training on Motor Development of Children with High Functioning Autism, Journal of Exceptional Children, 13(2), 61. magiran.com/p1225689
محسن ژکان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر مسعود صالحی، تاثیر آموزش مهارتهای تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا. فصلنامه کودکان استثنایی، 1392؛ 13(2): 61. magiran.com/p1225689
Mohsen Jekan, Seyed Ali Hosseini, Mohammad Reza Mohammadi, Masoud Salehi, The Effects of Ball Skills Training on Motor Development of Children with High Functioning Autism, Journal of Exceptional Children, 2013; 13(2): 61. magiran.com/p1225689
محسن ژکان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر مسعود صالحی، "تاثیر آموزش مهارتهای تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا"، فصلنامه کودکان استثنایی 13، شماره 2 (1392): 61. magiran.com/p1225689
Mohsen Jekan, Seyed Ali Hosseini, Mohammad Reza Mohammadi, Masoud Salehi, "The Effects of Ball Skills Training on Motor Development of Children with High Functioning Autism", Journal of Exceptional Children 13, no.2 (2013): 61. magiran.com/p1225689
محسن ژکان، دکتر سید علی حسینی، دکتر محمدرضا محمدی، دکتر مسعود صالحی، (1392). 'تاثیر آموزش مهارتهای تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا'، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، صص.61. magiran.com/p1225689
Mohsen Jekan, Seyed Ali Hosseini, Mohammad Reza Mohammadi, Masoud Salehi, (2013). 'The Effects of Ball Skills Training on Motor Development of Children with High Functioning Autism', Journal of Exceptional Children, 13(2), pp.61. magiran.com/p1225689
محسن ژکان؛ دکتر سید علی حسینی؛ دکتر محمدرضا محمدی؛ دکتر مسعود صالحی. "تاثیر آموزش مهارتهای تمرین توپ بر رشد حرکتی کودکان مبتلا به اختلال اتیسم با عملکرد بالا". فصلنامه کودکان استثنایی، 13 ،2 ، 1392، 61. magiran.com/p1225689
Mohsen Jekan; Seyed Ali Hosseini; Mohammad Reza Mohammadi; Masoud Salehi. "The Effects of Ball Skills Training on Motor Development of Children with High Functioning Autism", Journal of Exceptional Children, 13, 2, 2013, 61. magiran.com/p1225689
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال