ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مریم ارفع، دکتر احمد عابدی، (1392). فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختاات رفتاری کودکان، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، 33. magiran.com/p1225692
Maryam Arfa, Ahmad Abedi, (2013). Meta-analysis of the Effectiveness of Parenting Styles Education Programs on Behavioral Disorders in Children, Journal of Exceptional Children, 13(2), 33. magiran.com/p1225692
مریم ارفع، دکتر احمد عابدی، فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختاات رفتاری کودکان. فصلنامه کودکان استثنایی، 1392؛ 13(2): 33. magiran.com/p1225692
Maryam Arfa, Ahmad Abedi, Meta-analysis of the Effectiveness of Parenting Styles Education Programs on Behavioral Disorders in Children, Journal of Exceptional Children, 2013; 13(2): 33. magiran.com/p1225692
مریم ارفع، دکتر احمد عابدی، "فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختاات رفتاری کودکان"، فصلنامه کودکان استثنایی 13، شماره 2 (1392): 33. magiran.com/p1225692
Maryam Arfa, Ahmad Abedi, "Meta-analysis of the Effectiveness of Parenting Styles Education Programs on Behavioral Disorders in Children", Journal of Exceptional Children 13, no.2 (2013): 33. magiran.com/p1225692
مریم ارفع، دکتر احمد عابدی، (1392). 'فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختاات رفتاری کودکان'، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، صص.33. magiran.com/p1225692
Maryam Arfa, Ahmad Abedi, (2013). 'Meta-analysis of the Effectiveness of Parenting Styles Education Programs on Behavioral Disorders in Children', Journal of Exceptional Children, 13(2), pp.33. magiran.com/p1225692
مریم ارفع؛ دکتر احمد عابدی. "فراتحلیل اثربخشی برنامه های آموزشی شیوه های فرزندپروری براختاات رفتاری کودکان". فصلنامه کودکان استثنایی، 13 ،2 ، 1392، 33. magiran.com/p1225692
Maryam Arfa; Ahmad Abedi. "Meta-analysis of the Effectiveness of Parenting Styles Education Programs on Behavioral Disorders in Children", Journal of Exceptional Children, 13, 2, 2013, 33. magiran.com/p1225692
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال