ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
دکتر نرگس چیمه، دکتر کارینه طهماسیان، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هاله افقی، زهره احمدآبادی، (1392). تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی «زندگی سازگار با اتیسم» و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبهتلا و کیفیت زندگی مادران آنها، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، 21. magiran.com/p1225693
Narges Chimeh, Karineh Tahmasian, Hamid Reza Pouretemad, Haleh Ofoghi, Zohreh Ahmadabadi, (2013). Development of the Psycho-educational Program of " Living Adjusted with Autism" and Its Effectiveness on Limiting the Autistic Symptoms in Children and their Mother's Life Quality, Journal of Exceptional Children, 13(2), 21. magiran.com/p1225693
دکتر نرگس چیمه، دکتر کارینه طهماسیان، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هاله افقی، زهره احمدآبادی، تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی «زندگی سازگار با اتیسم» و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبهتلا و کیفیت زندگی مادران آنها. فصلنامه کودکان استثنایی، 1392؛ 13(2): 21. magiran.com/p1225693
Narges Chimeh, Karineh Tahmasian, Hamid Reza Pouretemad, Haleh Ofoghi, Zohreh Ahmadabadi, Development of the Psycho-educational Program of " Living Adjusted with Autism" and Its Effectiveness on Limiting the Autistic Symptoms in Children and their Mother's Life Quality, Journal of Exceptional Children, 2013; 13(2): 21. magiran.com/p1225693
دکتر نرگس چیمه، دکتر کارینه طهماسیان، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هاله افقی، زهره احمدآبادی، "تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی «زندگی سازگار با اتیسم» و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبهتلا و کیفیت زندگی مادران آنها"، فصلنامه کودکان استثنایی 13، شماره 2 (1392): 21. magiran.com/p1225693
Narges Chimeh, Karineh Tahmasian, Hamid Reza Pouretemad, Haleh Ofoghi, Zohreh Ahmadabadi, "Development of the Psycho-educational Program of " Living Adjusted with Autism" and Its Effectiveness on Limiting the Autistic Symptoms in Children and their Mother's Life Quality", Journal of Exceptional Children 13, no.2 (2013): 21. magiran.com/p1225693
دکتر نرگس چیمه، دکتر کارینه طهماسیان، دکتر حمیدرضا پوراعتماد، هاله افقی، زهره احمدآبادی، (1392). 'تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی «زندگی سازگار با اتیسم» و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبهتلا و کیفیت زندگی مادران آنها'، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، صص.21. magiran.com/p1225693
Narges Chimeh, Karineh Tahmasian, Hamid Reza Pouretemad, Haleh Ofoghi, Zohreh Ahmadabadi, (2013). 'Development of the Psycho-educational Program of " Living Adjusted with Autism" and Its Effectiveness on Limiting the Autistic Symptoms in Children and their Mother's Life Quality', Journal of Exceptional Children, 13(2), pp.21. magiran.com/p1225693
دکتر نرگس چیمه؛ دکتر کارینه طهماسیان؛ دکتر حمیدرضا پوراعتماد؛ هاله افقی؛ زهره احمدآبادی. "تدوین برنامه آموزشی - روان شناختی «زندگی سازگار با اتیسم» و اثربخشی آن بر علائم اتیسم در کودکان مبهتلا و کیفیت زندگی مادران آنها". فصلنامه کودکان استثنایی، 13 ،2 ، 1392، 21. magiran.com/p1225693
Narges Chimeh; Karineh Tahmasian; Hamid Reza Pouretemad; Haleh Ofoghi; Zohreh Ahmadabadi. "Development of the Psycho-educational Program of " Living Adjusted with Autism" and Its Effectiveness on Limiting the Autistic Symptoms in Children and their Mother's Life Quality", Journal of Exceptional Children, 13, 2, 2013, 21. magiran.com/p1225693
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال