ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرناز حوله کیان، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر شیوا خلیلی، (1392). اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، 5. magiran.com/p1225695
Farnaz Holekian, Masoud Gholamali Lavasani, Shiva Khalili, (2013). Effectiveness of Group Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reforming the Social Maladjustment of Girl Adolescents with Intellectual Disabilities, Journal of Exceptional Children, 13(2), 5. magiran.com/p1225695
فرناز حوله کیان، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر شیوا خلیلی، اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی. فصلنامه کودکان استثنایی، 1392؛ 13(2): 5. magiran.com/p1225695
Farnaz Holekian, Masoud Gholamali Lavasani, Shiva Khalili, Effectiveness of Group Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reforming the Social Maladjustment of Girl Adolescents with Intellectual Disabilities, Journal of Exceptional Children, 2013; 13(2): 5. magiran.com/p1225695
فرناز حوله کیان، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر شیوا خلیلی، "اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی"، فصلنامه کودکان استثنایی 13، شماره 2 (1392): 5. magiran.com/p1225695
Farnaz Holekian, Masoud Gholamali Lavasani, Shiva Khalili, "Effectiveness of Group Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reforming the Social Maladjustment of Girl Adolescents with Intellectual Disabilities", Journal of Exceptional Children 13, no.2 (2013): 5. magiran.com/p1225695
فرناز حوله کیان، دکتر مسعود غلامعلی لواسانی، دکتر شیوا خلیلی، (1392). 'اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی'، فصلنامه کودکان استثنایی، 13(2)، صص.5. magiran.com/p1225695
Farnaz Holekian, Masoud Gholamali Lavasani, Shiva Khalili, (2013). 'Effectiveness of Group Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reforming the Social Maladjustment of Girl Adolescents with Intellectual Disabilities', Journal of Exceptional Children, 13(2), pp.5. magiran.com/p1225695
فرناز حوله کیان؛ دکتر مسعود غلامعلی لواسانی؛ دکتر شیوا خلیلی. "اثربخشی بازی درمانی گروهی با رویکرد شناختی- رفتاری در اصلاح ناسازگاری اجتماعی نوجوانان دختر کم توان ذهنی". فصلنامه کودکان استثنایی، 13 ،2 ، 1392، 5. magiran.com/p1225695
Farnaz Holekian; Masoud Gholamali Lavasani; Shiva Khalili. "Effectiveness of Group Play Therapy with Cognitive Behavioral Approach on Reforming the Social Maladjustment of Girl Adolescents with Intellectual Disabilities", Journal of Exceptional Children, 13, 2, 2013, 5. magiran.com/p1225695
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال