ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حجت الله قرایی، محمد امین بهرامی، فرزانه رجالیان، ام البنین آتش بهار، عباس همایونی، فاطمه عطاءالهی، الهام جمالی، (1392). بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1(1)، 26. magiran.com/p1227016
Hojatollah Gharaee, Mohammad-Amin Bahrami, Farzaneh Rejaliyan, Ommolbanin Atashbahar, Abbas Homayouni, Fatemeh Ataollahi, Elham Jamali, (2013). The relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran, Journal of Management and Medical Informatics School, 1(1), 26. magiran.com/p1227016
حجت الله قرایی، محمد امین بهرامی، فرزانه رجالیان، ام البنین آتش بهار، عباس همایونی، فاطمه عطاءالهی، الهام جمالی، بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد. مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1392؛ 1(1): 26. magiran.com/p1227016
Hojatollah Gharaee, Mohammad-Amin Bahrami, Farzaneh Rejaliyan, Ommolbanin Atashbahar, Abbas Homayouni, Fatemeh Ataollahi, Elham Jamali, The relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran, Journal of Management and Medical Informatics School, 2013; 1(1): 26. magiran.com/p1227016
حجت الله قرایی، محمد امین بهرامی، فرزانه رجالیان، ام البنین آتش بهار، عباس همایونی، فاطمه عطاءالهی، الهام جمالی، "بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد"، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان 1، شماره 1 (1392): 26. magiran.com/p1227016
Hojatollah Gharaee, Mohammad-Amin Bahrami, Farzaneh Rejaliyan, Ommolbanin Atashbahar, Abbas Homayouni, Fatemeh Ataollahi, Elham Jamali, "The relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran", Journal of Management and Medical Informatics School 1, no.1 (2013): 26. magiran.com/p1227016
حجت الله قرایی، محمد امین بهرامی، فرزانه رجالیان، ام البنین آتش بهار، عباس همایونی، فاطمه عطاءالهی، الهام جمالی، (1392). 'بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد'، مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1(1)، صص.26. magiran.com/p1227016
Hojatollah Gharaee, Mohammad-Amin Bahrami, Farzaneh Rejaliyan, Ommolbanin Atashbahar, Abbas Homayouni, Fatemeh Ataollahi, Elham Jamali, (2013). 'The relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran', Journal of Management and Medical Informatics School, 1(1), pp.26. magiran.com/p1227016
حجت الله قرایی؛ محمد امین بهرامی؛ فرزانه رجالیان؛ ام البنین آتش بهار؛ عباس همایونی؛ فاطمه عطاءالهی؛ الهام جمالی. "بررسی رابطه عدالت سازمانی ادراک شده و پاسخگوئی اجتماعی در بیمارستان های یزد". مجله دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی کرمان، 1 ،1 ، 1392، 26. magiran.com/p1227016
Hojatollah Gharaee; Mohammad-Amin Bahrami; Farzaneh Rejaliyan; Ommolbanin Atashbahar; Abbas Homayouni; Fatemeh Ataollahi; Elham Jamali. "The relationship of organizational perceived justice and social responsibility in Yazd hospitals, Iran", Journal of Management and Medical Informatics School, 1, 1, 2013, 26. magiran.com/p1227016
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال