ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
وحید احسانی، محمد الله توکلی، محمدحسین دشتی، محمد ابراهیم رضوانی، حسین رضازاده، علی شمسی زاده، مسعود مبینی، الهام حکیمی، (1392). بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21(6)، 776-783. magiran.com/p1230980
V. Ehsani, M. Allahtavakoli, Mh Dashti, Me Rezvani, H. Rezazadeh, A. Shamsizadeh, M. Mobini, E. Hakimi, (2014). Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21(6), 776-783. magiran.com/p1230980
وحید احسانی، محمد الله توکلی، محمدحسین دشتی، محمد ابراهیم رضوانی، حسین رضازاده، علی شمسی زاده، مسعود مبینی، الهام حکیمی، بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 1392؛ 21(6): 776-783. magiran.com/p1230980
V. Ehsani, M. Allahtavakoli, Mh Dashti, Me Rezvani, H. Rezazadeh, A. Shamsizadeh, M. Mobini, E. Hakimi, Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat, Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 2014; 21(6): 776-783. magiran.com/p1230980
وحید احسانی، محمد الله توکلی، محمدحسین دشتی، محمد ابراهیم رضوانی، حسین رضازاده، علی شمسی زاده، مسعود مبینی، الهام حکیمی، "بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد 21، شماره 6 (1392): 776-783. magiran.com/p1230980
V. Ehsani, M. Allahtavakoli, Mh Dashti, Me Rezvani, H. Rezazadeh, A. Shamsizadeh, M. Mobini, E. Hakimi, "Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd 21, no.6 (2014): 776-783. magiran.com/p1230980
وحید احسانی، محمد الله توکلی، محمدحسین دشتی، محمد ابراهیم رضوانی، حسین رضازاده، علی شمسی زاده، مسعود مبینی، الهام حکیمی، (1392). 'بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21(6)، صص.776-783. magiran.com/p1230980
V. Ehsani, M. Allahtavakoli, Mh Dashti, Me Rezvani, H. Rezazadeh, A. Shamsizadeh, M. Mobini, E. Hakimi, (2014). 'Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat', Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21(6), pp.776-783. magiran.com/p1230980
وحید احسانی؛ محمد الله توکلی؛ محمدحسین دشتی؛ محمد ابراهیم رضوانی؛ حسین رضازاده؛ علی شمسی زاده؛ مسعود مبینی؛ الهام حکیمی. "بررسی اثر هیپوترمی جنرال بر سکته مغزی مدل آمبولیک در موش صحرایی نر". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد، 21 ،6 ، 1392، 776-783. magiran.com/p1230980
V. Ehsani; M. Allahtavakoli; Mh Dashti; Me Rezvani; H. Rezazadeh; A. Shamsizadeh; M. Mobini; E. Hakimi. "Effect of General Hypothermia on the Embolic Model of Stroke in the Male Rat", Journal of Shaeed Sdoughi University of Medical Sciences Yazd, 21, 6, 2014, 776-783. magiran.com/p1230980
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال