ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا برادران رفیعی، حمیدرضا حسنی، مهدی اصلانی، فرید کریمیان، محمدحسین جبارپور بنیادی، رقیه شمس الدینی مطلق، (1392). بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی های شدید شیمیایی چشم، مجله چشم پزشکی بینا، 19(2)، 79. magiran.com/p1231091
Baradaran, Rafii Ar, Hasani Hr, Eslani M. , Karimian F., Jabbarpoor, Bonyadi Mh, Shamsoddini, Motlagh R, (2014). The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns, Journal of Ophthalmology Bina, 19(2), 79. magiran.com/p1231091
علیرضا برادران رفیعی، حمیدرضا حسنی، مهدی اصلانی، فرید کریمیان، محمدحسین جبارپور بنیادی، رقیه شمس الدینی مطلق، بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی های شدید شیمیایی چشم. مجله چشم پزشکی بینا، 1392؛ 19(2): 79. magiran.com/p1231091
Baradaran, Rafii Ar, Hasani Hr, Eslani M. , Karimian F., Jabbarpoor, Bonyadi Mh, Shamsoddini, Motlagh R, The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns, Journal of Ophthalmology Bina, 2014; 19(2): 79. magiran.com/p1231091
علیرضا برادران رفیعی، حمیدرضا حسنی، مهدی اصلانی، فرید کریمیان، محمدحسین جبارپور بنیادی، رقیه شمس الدینی مطلق، "بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی های شدید شیمیایی چشم"، مجله چشم پزشکی بینا 19، شماره 2 (1392): 79. magiran.com/p1231091
Baradaran, Rafii Ar, Hasani Hr, Eslani M. , Karimian F., Jabbarpoor, Bonyadi Mh, Shamsoddini, Motlagh R, "The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns", Journal of Ophthalmology Bina 19, no.2 (2014): 79. magiran.com/p1231091
علیرضا برادران رفیعی، حمیدرضا حسنی، مهدی اصلانی، فرید کریمیان، محمدحسین جبارپور بنیادی، رقیه شمس الدینی مطلق، (1392). 'بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی های شدید شیمیایی چشم'، مجله چشم پزشکی بینا، 19(2)، صص.79. magiran.com/p1231091
Baradaran, Rafii Ar, Hasani Hr, Eslani M. , Karimian F., Jabbarpoor, Bonyadi Mh, Shamsoddini, Motlagh R, (2014). 'The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns', Journal of Ophthalmology Bina, 19(2), pp.79. magiran.com/p1231091
علیرضا برادران رفیعی؛ حمیدرضا حسنی؛ مهدی اصلانی؛ فرید کریمیان؛ محمدحسین جبارپور بنیادی؛ رقیه شمس الدینی مطلق. "بررسی نقش درمانی پیوند پرده آمنیون در سوختگی های شدید شیمیایی چشم". مجله چشم پزشکی بینا، 19 ،2 ، 1392، 79. magiran.com/p1231091
Baradaran; Rafii Ar; Hasani Hr; Eslani M. ; Karimian F.; Jabbarpoor; Bonyadi Mh; Shamsoddini; Motlagh R. "The Role of Amniotic Membrane Transplantation in Severe Ocular Chemical Burns", Journal of Ophthalmology Bina, 19, 2, 2014, 79. magiran.com/p1231091
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال