ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
علیرضا برادران رفیعی، محمد آقازاده امیری، سحر محقق، بهاره خیری، محمدمهدی صدوقی، (1392). بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه، مجله چشم پزشکی بینا، 19(2)، 110. magiran.com/p1231096
Baradaran, Rafii Ar, Aghazadeh Amiri M., Mohaghegh S., Kheiri B. Sadooghi Mm, (2014). Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera, Journal of Ophthalmology Bina, 19(2), 110. magiran.com/p1231096
علیرضا برادران رفیعی، محمد آقازاده امیری، سحر محقق، بهاره خیری، محمدمهدی صدوقی، بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه. مجله چشم پزشکی بینا، 1392؛ 19(2): 110. magiran.com/p1231096
Baradaran, Rafii Ar, Aghazadeh Amiri M., Mohaghegh S., Kheiri B. Sadooghi Mm, Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera, Journal of Ophthalmology Bina, 2014; 19(2): 110. magiran.com/p1231096
علیرضا برادران رفیعی، محمد آقازاده امیری، سحر محقق، بهاره خیری، محمدمهدی صدوقی، "بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه"، مجله چشم پزشکی بینا 19، شماره 2 (1392): 110. magiran.com/p1231096
Baradaran, Rafii Ar, Aghazadeh Amiri M., Mohaghegh S., Kheiri B. Sadooghi Mm, "Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera", Journal of Ophthalmology Bina 19, no.2 (2014): 110. magiran.com/p1231096
علیرضا برادران رفیعی، محمد آقازاده امیری، سحر محقق، بهاره خیری، محمدمهدی صدوقی، (1392). 'بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه'، مجله چشم پزشکی بینا، 19(2)، صص.110. magiran.com/p1231096
Baradaran, Rafii Ar, Aghazadeh Amiri M., Mohaghegh S., Kheiri B. Sadooghi Mm, (2014). 'Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera', Journal of Ophthalmology Bina, 19(2), pp.110. magiran.com/p1231096
علیرضا برادران رفیعی؛ محمد آقازاده امیری؛ سحر محقق؛ بهاره خیری؛ محمدمهدی صدوقی. "بررسی تغییرات تراکم عدسی چشم با دستگاه پنتاکم به دنبال کراس لینکینگ قرنیه در بیماران مبتلا به قوزقرنیه". مجله چشم پزشکی بینا، 19 ،2 ، 1392، 110. magiran.com/p1231096
Baradaran; Rafii Ar; Aghazadeh Amiri M.; Mohaghegh S.; Kheiri B. Sadooghi Mm. "Lens Densitometry Changes after Corneal Collagen Cross-linking in Patients with Keratoconus Using Pentacam Scheimpflug Camera", Journal of Ophthalmology Bina, 19, 2, 2014, 110. magiran.com/p1231096
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال