ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
طلیعه آرچین، محمد کارگر، یونس قاسمی، عصمت افضلیان، (1392). تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز، نشریه ارمغان دانش، 18(10)، 816-825. magiran.com/p1231187
, (2014). Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran, Armaghane-danesh, 18(10), 816-825. magiran.com/p1231187
طلیعه آرچین، محمد کارگر، یونس قاسمی، عصمت افضلیان، تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز. نشریه ارمغان دانش، 1392؛ 18(10): 816-825. magiran.com/p1231187
, Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran, Armaghane-danesh, 2014; 18(10): 816-825. magiran.com/p1231187
طلیعه آرچین، محمد کارگر، یونس قاسمی، عصمت افضلیان، "تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز"، نشریه ارمغان دانش 18، شماره 10 (1392): 816-825. magiran.com/p1231187
, "Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran", Armaghane-danesh 18, no.10 (2014): 816-825. magiran.com/p1231187
طلیعه آرچین، محمد کارگر، یونس قاسمی، عصمت افضلیان، (1392). 'تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز'، نشریه ارمغان دانش، 18(10)، صص.816-825. magiran.com/p1231187
, (2014). 'Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran', Armaghane-danesh, 18(10), pp.816-825. magiran.com/p1231187
طلیعه آرچین؛ محمد کارگر؛ یونس قاسمی؛ عصمت افضلیان. "تشخیص مولکولی ژن های بتالاکتامازی blaCTX-M، blaTEM، blaSHV و بررسی الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی در ایزوله های کلبسیلا پنومونیه جدا شده از نمونه های بالینی در بخش مراقبت های ویژه بیمارستان نمازی شیراز". نشریه ارمغان دانش، 18 ،10 ، 1392، 816-825. magiran.com/p1231187
. "Molecular Identification of SHV,TEM, CTX-M β lactamases Genes and Antibiotics Resistance Pattern of k.pneumoniae Isolates Collected from ICU Patients of Namazi Hospital, Shiraz, Iran", Armaghane-danesh, 18, 10, 2014, 816-825. magiran.com/p1231187
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال