ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیه ترابی، رضا محمودی، امرالله روزبهی، مهرزاد جعفری، پرستو راد، حمدالله دلاویز، (1392). اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک، نشریه ارمغان دانش، 18(10)، 847-858. magiran.com/p1231190
, (2014). Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve, Armaghane-danesh, 18(10), 847-858. magiran.com/p1231190
سمیه ترابی، رضا محمودی، امرالله روزبهی، مهرزاد جعفری، پرستو راد، حمدالله دلاویز، اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک. نشریه ارمغان دانش، 1392؛ 18(10): 847-858. magiran.com/p1231190
, Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve, Armaghane-danesh, 2014; 18(10): 847-858. magiran.com/p1231190
سمیه ترابی، رضا محمودی، امرالله روزبهی، مهرزاد جعفری، پرستو راد، حمدالله دلاویز، "اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک"، نشریه ارمغان دانش 18، شماره 10 (1392): 847-858. magiran.com/p1231190
, "Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve", Armaghane-danesh 18, no.10 (2014): 847-858. magiran.com/p1231190
سمیه ترابی، رضا محمودی، امرالله روزبهی، مهرزاد جعفری، پرستو راد، حمدالله دلاویز، (1392). 'اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک'، نشریه ارمغان دانش، 18(10)، صص.847-858. magiran.com/p1231190
, (2014). 'Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve', Armaghane-danesh, 18(10), pp.847-858. magiran.com/p1231190
سمیه ترابی؛ رضا محمودی؛ امرالله روزبهی؛ مهرزاد جعفری؛ پرستو راد؛ حمدالله دلاویز. "اثر فاکتور رشد و لامینین همراه با پیوند غلاف فیبر عضله بر ترمیم عصب سیاتیک". نشریه ارمغان دانش، 18 ،10 ، 1392، 847-858. magiran.com/p1231190
. "Growth Factor and Laminin Effect with Muscular Fiber Sheath on Repairing of the Sciatica Nerve", Armaghane-danesh, 18, 10, 2014, 847-858. magiran.com/p1231190
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال