ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمزه شاه رجبیان، سیدیوسف احمدی بروغنی، سیدجواد احمدی، (1392). مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13(13)، 157-164. magiran.com/p1231300
Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani, (2014). The Comparison of mechanical properties between vinyl ester-titan and vinyl ester-clay nanocomposites, Modares Mechanical Engineering, 13(13), 157-164. magiran.com/p1231300
حمزه شاه رجبیان، سیدیوسف احمدی بروغنی، سیدجواد احمدی، مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان. ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 1392؛ 13(13): 157-164. magiran.com/p1231300
Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani, The Comparison of mechanical properties between vinyl ester-titan and vinyl ester-clay nanocomposites, Modares Mechanical Engineering, 2014; 13(13): 157-164. magiran.com/p1231300
حمزه شاه رجبیان، سیدیوسف احمدی بروغنی، سیدجواد احمدی، "مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان"، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس 13، شماره 13 (1392): 157-164. magiran.com/p1231300
Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani, "The Comparison of mechanical properties between vinyl ester-titan and vinyl ester-clay nanocomposites", Modares Mechanical Engineering 13, no.13 (2014): 157-164. magiran.com/p1231300
حمزه شاه رجبیان، سیدیوسف احمدی بروغنی، سیدجواد احمدی، (1392). 'مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان'، ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13(13)، صص.157-164. magiran.com/p1231300
Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani, (2014). 'The Comparison of mechanical properties between vinyl ester-titan and vinyl ester-clay nanocomposites', Modares Mechanical Engineering, 13(13), pp.157-164. magiran.com/p1231300
حمزه شاه رجبیان؛ سیدیوسف احمدی بروغنی؛ سیدجواد احمدی. "مقایسه خواص مکانیکی بین نانومواد مرکب وینیل استر- خاک رس و وینیل استر-تیتان". ماهنامه مهندسی مکانیک مدرس، 13 ،13 ، 1392، 157-164. magiran.com/p1231300
Seyed Yousef Ahmadi-Brooghani. "The Comparison of mechanical properties between vinyl ester-titan and vinyl ester-clay nanocomposites", Modares Mechanical Engineering, 13, 13, 2014, 157-164. magiran.com/p1231300
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال