ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرامرز سهیلی، راضیه زاهدی، مریم ملکی، فرشید دانش، (1392). تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(4)، 879-916. magiran.com/p1232950
Faramarz Soheili, Razieh Zahedi, Maryam Maleki, Farshid Danesh, (2013). analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print, Information Sciences & Technology, 28(4), 879-916. magiran.com/p1232950
فرامرز سهیلی، راضیه زاهدی، مریم ملکی، فرشید دانش، تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی. پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 1392؛ 28(4): 879-916. magiran.com/p1232950
Faramarz Soheili, Razieh Zahedi, Maryam Maleki, Farshid Danesh, analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print, Information Sciences & Technology, 2013; 28(4): 879-916. magiran.com/p1232950
فرامرز سهیلی، راضیه زاهدی، مریم ملکی، فرشید دانش، "تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی"، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات 28، شماره 4 (1392): 879-916. magiran.com/p1232950
Faramarz Soheili, Razieh Zahedi, Maryam Maleki, Farshid Danesh, "analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print", Information Sciences & Technology 28, no.4 (2013): 879-916. magiran.com/p1232950
فرامرز سهیلی، راضیه زاهدی، مریم ملکی، فرشید دانش، (1392). 'تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی'، پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28(4)، صص.879-916. magiran.com/p1232950
Faramarz Soheili, Razieh Zahedi, Maryam Maleki, Farshid Danesh, (2013). 'analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print', Information Sciences & Technology, 28(4), pp.879-916. magiran.com/p1232950
فرامرز سهیلی؛ راضیه زاهدی؛ مریم ملکی؛ فرشید دانش. "تحلیل خط فقر علمی دانشمندان ایرانی و مقایسه آن با دانشمندان کشورهای برتر اسلامی". پژوهشنامه پردازش و مدیریت اطلاعات، 28 ،4 ، 1392، 879-916. magiran.com/p1232950
Faramarz Soheili; Razieh Zahedi; Maryam Maleki; Farshid Danesh. "analysis of scientific poverty line of Iranian researchers and compared with top scientists of Islamic countries Print", Information Sciences & Technology, 28, 4, 2013, 879-916. magiran.com/p1232950
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال