ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا عابدی، موسی صابر، غلامحسین قره خانی، علی مهرور، (1392). اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say Hym.، Braconidae، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(3)، 7. magiran.com/p1233068
Zahra Abedi, Moosa Saber, Gholamhossein Gharekhani, Ali Mehrvar, (2014). The effects of sublethal does of pyridalil on life table parameters of the parasitoid Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae), Iranian Journal of Entomological Research, 5(3), 7. magiran.com/p1233068
زهرا عابدی، موسی صابر، غلامحسین قره خانی، علی مهرور، اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say Hym.، Braconidae. فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 1392؛ 5(3): 7. magiran.com/p1233068
Zahra Abedi, Moosa Saber, Gholamhossein Gharekhani, Ali Mehrvar, The effects of sublethal does of pyridalil on life table parameters of the parasitoid Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae), Iranian Journal of Entomological Research, 2014; 5(3): 7. magiran.com/p1233068
زهرا عابدی، موسی صابر، غلامحسین قره خانی، علی مهرور، "اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say Hym.، Braconidae"، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی 5، شماره 3 (1392): 7. magiran.com/p1233068
Zahra Abedi, Moosa Saber, Gholamhossein Gharekhani, Ali Mehrvar, "The effects of sublethal does of pyridalil on life table parameters of the parasitoid Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)", Iranian Journal of Entomological Research 5, no.3 (2014): 7. magiran.com/p1233068
زهرا عابدی، موسی صابر، غلامحسین قره خانی، علی مهرور، (1392). 'اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say Hym.، Braconidae'، فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5(3)، صص.7. magiran.com/p1233068
Zahra Abedi, Moosa Saber, Gholamhossein Gharekhani, Ali Mehrvar, (2014). 'The effects of sublethal does of pyridalil on life table parameters of the parasitoid Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)', Iranian Journal of Entomological Research, 5(3), pp.7. magiran.com/p1233068
زهرا عابدی؛ موسی صابر؛ غلامحسین قره خانی؛ علی مهرور. "اثرات دوز زیرکشندگی حشره کش پایریدالیل روی پارامتر های زیستی زنبور پارازیتوئید Habrobracon hebetor Say Hym.، Braconidae". فصلنامه تحقیقات حشره شناسی، 5 ،3 ، 1392، 7. magiran.com/p1233068
Zahra Abedi; Moosa Saber; Gholamhossein Gharekhani; Ali Mehrvar. "The effects of sublethal does of pyridalil on life table parameters of the parasitoid Habrobracon hebetor Say (Hym., Braconidae)", Iranian Journal of Entomological Research, 5, 3, 2014, 7. magiran.com/p1233068
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال