ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرهاد فغانی، حمیدرضا ابوطالبی، (1392). پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 3(12)، 35-46. magiran.com/p1233316
Farhad Faghani, Hamid Reza Abutalebi, (2013). Implementation of Hybrid Speech Dereverberation Systems and Proposing Dual Microphone Farsi Database in Order to Evaluating Enhancement Systems, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 3(12), 35-46. magiran.com/p1233316
فرهاد فغانی، حمیدرضا ابوطالبی، پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها. فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 1392؛ 3(12): 35-46. magiran.com/p1233316
Farhad Faghani, Hamid Reza Abutalebi, Implementation of Hybrid Speech Dereverberation Systems and Proposing Dual Microphone Farsi Database in Order to Evaluating Enhancement Systems, Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 2013; 3(12): 35-46. magiran.com/p1233316
فرهاد فغانی، حمیدرضا ابوطالبی، "پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها"، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق 3، شماره 12 (1392): 35-46. magiran.com/p1233316
Farhad Faghani, Hamid Reza Abutalebi, "Implementation of Hybrid Speech Dereverberation Systems and Proposing Dual Microphone Farsi Database in Order to Evaluating Enhancement Systems", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology 3, no.12 (2013): 35-46. magiran.com/p1233316
فرهاد فغانی، حمیدرضا ابوطالبی، (1392). 'پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها'، فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 3(12)، صص.35-46. magiran.com/p1233316
Farhad Faghani, Hamid Reza Abutalebi, (2013). 'Implementation of Hybrid Speech Dereverberation Systems and Proposing Dual Microphone Farsi Database in Order to Evaluating Enhancement Systems', Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 3(12), pp.35-46. magiran.com/p1233316
فرهاد فغانی؛ حمیدرضا ابوطالبی. "پیاده سازی سیستم های ترکیبی حذف انعکاس از گفتار و ارائه دادگان دوکاناله گفتار فارسی برای سنجش کارآیی آنها". فصلنامه روشهای هوشمند در صنعت برق، 3 ،12 ، 1392، 35-46. magiran.com/p1233316
Farhad Faghani; Hamid Reza Abutalebi. "Implementation of Hybrid Speech Dereverberation Systems and Proposing Dual Microphone Farsi Database in Order to Evaluating Enhancement Systems", Journal of Intelligent Procedures in Electrical Technology, 3, 12, 2013, 35-46. magiran.com/p1233316
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال