ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محبوبه حاجی عبدالباقی، سیروس جعفری، ندا علیجانی، مجتبی هدایت یعقوبی، (1392). بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(266)، 1. magiran.com/p1235566
Mahboobeh Hajiabdolbaghi, Sirous Jafari, Neda Alijani, Mojtaba Hedayat, Yaghoobi, (2014). Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012, Journal Of Isfahan Medical School, 31(266), 1. magiran.com/p1235566
محبوبه حاجی عبدالباقی، سیروس جعفری، ندا علیجانی، مجتبی هدایت یعقوبی، بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1392؛ 31(266): 1. magiran.com/p1235566
Mahboobeh Hajiabdolbaghi, Sirous Jafari, Neda Alijani, Mojtaba Hedayat, Yaghoobi, Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012, Journal Of Isfahan Medical School, 2014; 31(266): 1. magiran.com/p1235566
محبوبه حاجی عبدالباقی، سیروس جعفری، ندا علیجانی، مجتبی هدایت یعقوبی، "بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 31، شماره 266 (1392): 1. magiran.com/p1235566
Mahboobeh Hajiabdolbaghi, Sirous Jafari, Neda Alijani, Mojtaba Hedayat, Yaghoobi, "Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012", Journal Of Isfahan Medical School 31, no.266 (2014): 1. magiran.com/p1235566
محبوبه حاجی عبدالباقی، سیروس جعفری، ندا علیجانی، مجتبی هدایت یعقوبی، (1392). 'بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(266)، صص.1. magiran.com/p1235566
Mahboobeh Hajiabdolbaghi, Sirous Jafari, Neda Alijani, Mojtaba Hedayat, Yaghoobi, (2014). 'Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012', Journal Of Isfahan Medical School, 31(266), pp.1. magiran.com/p1235566
محبوبه حاجی عبدالباقی؛ سیروس جعفری؛ ندا علیجانی؛ مجتبی هدایت یعقوبی. "بررسی فراوانی عفونت های فرصت طلب در بیماران HIV/AIDS بستری در بیمارستان امام خمینی تهران طی سال های 90-1387". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31 ،266 ، 1392، 1. magiran.com/p1235566
Mahboobeh Hajiabdolbaghi; Sirous Jafari; Neda Alijani; Mojtaba Hedayat; Yaghoobi. "Prevalence of Opportunistic Infections among Hospitalized Patients with HIV/AIDS in Tehran Imam Khomeini Hospital (Iran), during 2009-2012", Journal Of Isfahan Medical School, 31, 266, 2014, 1. magiran.com/p1235566
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال