ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، فریدون اسکندری، زینب قهرمانی، میثم نعمتی خواه، مهناز افشین جو، مژگان سادات اقوامی، (1392). بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22(90)، 45-52. magiran.com/p1237343
S.Rabie Siahkali, A. Avazeh, F. Eskandari, Z. Ghahremani, M. Nematikhah, M. Afshinjo Aghvamy, (2014). Association between Religious Beliefs With Anxiety and Depression in Family Members of Hospitalized Patients, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22(90), 45-52. magiran.com/p1237343
سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، فریدون اسکندری، زینب قهرمانی، میثم نعمتی خواه، مهناز افشین جو، مژگان سادات اقوامی، بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه. Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 1392؛ 22(90): 45-52. magiran.com/p1237343
S.Rabie Siahkali, A. Avazeh, F. Eskandari, Z. Ghahremani, M. Nematikhah, M. Afshinjo Aghvamy, Association between Religious Beliefs With Anxiety and Depression in Family Members of Hospitalized Patients, Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 2014; 22(90): 45-52. magiran.com/p1237343
سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، فریدون اسکندری، زینب قهرمانی، میثم نعمتی خواه، مهناز افشین جو، مژگان سادات اقوامی، "بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه"، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 22، شماره 90 (1392): 45-52. magiran.com/p1237343
S.Rabie Siahkali, A. Avazeh, F. Eskandari, Z. Ghahremani, M. Nematikhah, M. Afshinjo Aghvamy, "Association between Religious Beliefs With Anxiety and Depression in Family Members of Hospitalized Patients", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research 22, no.90 (2014): 45-52. magiran.com/p1237343
سهیلا ربیع سیاهکلی، آذر آوازه، فریدون اسکندری، زینب قهرمانی، میثم نعمتی خواه، مهناز افشین جو، مژگان سادات اقوامی، (1392). 'بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه'، Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22(90)، صص.45-52. magiran.com/p1237343
S.Rabie Siahkali, A. Avazeh, F. Eskandari, Z. Ghahremani, M. Nematikhah, M. Afshinjo Aghvamy, (2014). 'Association between Religious Beliefs With Anxiety and Depression in Family Members of Hospitalized Patients', Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22(90), pp.45-52. magiran.com/p1237343
سهیلا ربیع سیاهکلی؛ آذر آوازه؛ فریدون اسکندری؛ زینب قهرمانی؛ میثم نعمتی خواه؛ مهناز افشین جو؛ مژگان سادات اقوامی. "بررسی ارتباط بین اعتقادات مذهبی با افسردگی و اضطراب خانواده ی بیماران بستری در بخش مراقبت ویژه". Journal of Advances in Medical and Biomedical Research، 22 ،90 ، 1392، 45-52. magiran.com/p1237343
S.Rabie Siahkali; A. Avazeh; F. Eskandari; Z. Ghahremani; M. Nematikhah; M. Afshinjo Aghvamy. "Association between Religious Beliefs With Anxiety and Depression in Family Members of Hospitalized Patients", Journal of Advances in Medical and Biomedical Research, 22, 90, 2014, 45-52. magiran.com/p1237343
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال