ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حمیدرضا غیجی، حسن کردی، احمد فرخی، عباس بهرام، (1392). اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر، فصلنامه یافته، 15(5)، 61-71. magiran.com/p1238079
Hamid Reza Gheiji, Hasan Kordi , Ahmad Farokhi, Abbas Bahram, (2014). The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys, Yafteh, 15(5), 61-71. magiran.com/p1238079
حمیدرضا غیجی، حسن کردی، احمد فرخی، عباس بهرام، اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر. فصلنامه یافته، 1392؛ 15(5): 61-71. magiran.com/p1238079
Hamid Reza Gheiji, Hasan Kordi , Ahmad Farokhi, Abbas Bahram, The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys, Yafteh, 2014; 15(5): 61-71. magiran.com/p1238079
حمیدرضا غیجی، حسن کردی، احمد فرخی، عباس بهرام، "اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر"، فصلنامه یافته 15، شماره 5 (1392): 61-71. magiran.com/p1238079
Hamid Reza Gheiji, Hasan Kordi , Ahmad Farokhi, Abbas Bahram, "The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys", Yafteh 15, no.5 (2014): 61-71. magiran.com/p1238079
حمیدرضا غیجی، حسن کردی، احمد فرخی، عباس بهرام، (1392). 'اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر'، فصلنامه یافته، 15(5)، صص.61-71. magiran.com/p1238079
Hamid Reza Gheiji, Hasan Kordi , Ahmad Farokhi, Abbas Bahram, (2014). 'The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys', Yafteh, 15(5), pp.61-71. magiran.com/p1238079
حمیدرضا غیجی؛ حسن کردی؛ احمد فرخی؛ عباس بهرام. "اثر بازی های بومی محلی و بازی های معمول بر رشد مهارت های دستکاری پسران کم توان ذهنی آموزش پذیر". فصلنامه یافته، 15 ،5 ، 1392، 61-71. magiran.com/p1238079
Hamid Reza Gheiji; Hasan Kordi ; Ahmad Farokhi; Abbas Bahram. "The effect of traditional games and ordinary games on manipulative skills development in educable mental retarded boys", Yafteh, 15, 5, 2014, 61-71. magiran.com/p1238079
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال