ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
جمال فلاحتی، رحمت الله جدیدی، عبدالله رشیدی، (1392). بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(12)، 18. magiran.com/p1238807
Jamal Falahati , Rahmatallah Jadidi, Abdolah Rashidi, (2014). Effects of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroiditis clindamaycin in comparison with oral conventional treatment, Arak Medical University Journal, 16(12), 18. magiran.com/p1238807
جمال فلاحتی، رحمت الله جدیدی، عبدالله رشیدی، بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1392؛ 16(12): 18. magiran.com/p1238807
Jamal Falahati , Rahmatallah Jadidi, Abdolah Rashidi, Effects of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroiditis clindamaycin in comparison with oral conventional treatment, Arak Medical University Journal, 2014; 16(12): 18. magiran.com/p1238807
جمال فلاحتی، رحمت الله جدیدی، عبدالله رشیدی، "بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16، شماره 12 (1392): 18. magiran.com/p1238807
Jamal Falahati , Rahmatallah Jadidi, Abdolah Rashidi, "Effects of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroiditis clindamaycin in comparison with oral conventional treatment", Arak Medical University Journal 16, no.12 (2014): 18. magiran.com/p1238807
جمال فلاحتی، رحمت الله جدیدی، عبدالله رشیدی، (1392). 'بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(12)، صص.18. magiran.com/p1238807
Jamal Falahati , Rahmatallah Jadidi, Abdolah Rashidi, (2014). 'Effects of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroiditis clindamaycin in comparison with oral conventional treatment', Arak Medical University Journal, 16(12), pp.18. magiran.com/p1238807
جمال فلاحتی؛ رحمت الله جدیدی؛ عبدالله رشیدی. "بررسی اثر درمانی تزریق داخل ویتره کلینداماسین در کوریورتینیت توکسوپلاسمایی ومقایسه آن با درمان خوراکی رایج". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16 ،12 ، 1392، 18. magiran.com/p1238807
Jamal Falahati ; Rahmatallah Jadidi; Abdolah Rashidi. "Effects of intravitreal injection of toxoplasmic retinochoroiditis clindamaycin in comparison with oral conventional treatment", Arak Medical University Journal, 16, 12, 2014, 18. magiran.com/p1238807
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال