ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر، معصومه کلانتری، مجتبی احمدلو، نادر زرین فر، (1392). بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(12)، 30. magiran.com/p1238827
Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar, Massoumeh Kalantari , Mojtaba Ahmadlou, Nader Zarinfar, (2014). Assess needs and motivational factors of faculty members to conduct training activities in Arak University of Medical Sciences in 1390, Arak Medical University Journal, 16(12), 30. magiran.com/p1238827
حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر، معصومه کلانتری، مجتبی احمدلو، نادر زرین فر، بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390. مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 1392؛ 16(12): 30. magiran.com/p1238827
Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar, Massoumeh Kalantari , Mojtaba Ahmadlou, Nader Zarinfar, Assess needs and motivational factors of faculty members to conduct training activities in Arak University of Medical Sciences in 1390, Arak Medical University Journal, 2014; 16(12): 30. magiran.com/p1238827
حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر، معصومه کلانتری، مجتبی احمدلو، نادر زرین فر، "بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390"، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک 16، شماره 12 (1392): 30. magiran.com/p1238827
Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar, Massoumeh Kalantari , Mojtaba Ahmadlou, Nader Zarinfar, "Assess needs and motivational factors of faculty members to conduct training activities in Arak University of Medical Sciences in 1390", Arak Medical University Journal 16, no.12 (2014): 30. magiran.com/p1238827
حسین سرمدیان، فرشیده دیدگر، معصومه کلانتری، مجتبی احمدلو، نادر زرین فر، (1392). 'بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390'، مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16(12)، صص.30. magiran.com/p1238827
Hossein Sarmadian, Farshideh Didgar, Massoumeh Kalantari , Mojtaba Ahmadlou, Nader Zarinfar, (2014). 'Assess needs and motivational factors of faculty members to conduct training activities in Arak University of Medical Sciences in 1390', Arak Medical University Journal, 16(12), pp.30. magiran.com/p1238827
حسین سرمدیان؛ فرشیده دیدگر؛ معصومه کلانتری؛ مجتبی احمدلو؛ نادر زرین فر. "بررسی نیازها و عوامل انگیزشی اعضای هیات علمی برای انجام فعالیت های آموزشی در دانشگاه علوم پزشکی اراک در سال 1390". مجله دانشگاه علوم پزشکی اراک، 16 ،12 ، 1392، 30. magiran.com/p1238827
Hossein Sarmadian; Farshideh Didgar; Massoumeh Kalantari ; Mojtaba Ahmadlou; Nader Zarinfar. "Assess needs and motivational factors of faculty members to conduct training activities in Arak University of Medical Sciences in 1390", Arak Medical University Journal, 16, 12, 2014, 30. magiran.com/p1238827
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال