ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
زهرا علیپور، نرگس اسکندری، مینور لمیعیان، هدی احمری طهران، ابراهیم حاجی زاده، احمد ایزدی، (1392). بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدز(MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(5)، 448. magiran.com/p1240199
Zahra Alipour, Narges Eskandari, Mi Noor Lamyian, Hoda Ahmari Tehrani, Ebrahim Hajizadeh, Ahmad Izadi, (2014). Validity and reliability the Persian version of multidimensional AIDS anxiety questionnaire- (MAAQ-P) in iranian student population, Journal of Research in Behavioural Sciences, 11(5), 448. magiran.com/p1240199
زهرا علیپور، نرگس اسکندری، مینور لمیعیان، هدی احمری طهران، ابراهیم حاجی زاده، احمد ایزدی، بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدز(MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان. مجله تحقیقات علوم رفتاری، 1392؛ 11(5): 448. magiran.com/p1240199
Zahra Alipour, Narges Eskandari, Mi Noor Lamyian, Hoda Ahmari Tehrani, Ebrahim Hajizadeh, Ahmad Izadi, Validity and reliability the Persian version of multidimensional AIDS anxiety questionnaire- (MAAQ-P) in iranian student population, Journal of Research in Behavioural Sciences, 2014; 11(5): 448. magiran.com/p1240199
زهرا علیپور، نرگس اسکندری، مینور لمیعیان، هدی احمری طهران، ابراهیم حاجی زاده، احمد ایزدی، "بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدز(MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان"، مجله تحقیقات علوم رفتاری 11، شماره 5 (1392): 448. magiran.com/p1240199
Zahra Alipour, Narges Eskandari, Mi Noor Lamyian, Hoda Ahmari Tehrani, Ebrahim Hajizadeh, Ahmad Izadi, "Validity and reliability the Persian version of multidimensional AIDS anxiety questionnaire- (MAAQ-P) in iranian student population", Journal of Research in Behavioural Sciences 11, no.5 (2014): 448. magiran.com/p1240199
زهرا علیپور، نرگس اسکندری، مینور لمیعیان، هدی احمری طهران، ابراهیم حاجی زاده، احمد ایزدی، (1392). 'بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدز(MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان'، مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11(5)، صص.448. magiran.com/p1240199
Zahra Alipour, Narges Eskandari, Mi Noor Lamyian, Hoda Ahmari Tehrani, Ebrahim Hajizadeh, Ahmad Izadi, (2014). 'Validity and reliability the Persian version of multidimensional AIDS anxiety questionnaire- (MAAQ-P) in iranian student population', Journal of Research in Behavioural Sciences, 11(5), pp.448. magiran.com/p1240199
زهرا علیپور؛ نرگس اسکندری؛ مینور لمیعیان؛ هدی احمری طهران؛ ابراهیم حاجی زاده؛ احمد ایزدی. "بررسی پایایی و روایی نسخه فارسی پرسشنامه ابعاد اضطراب ایدز(MAAQ-P) در جمعیت دانشجویان". مجله تحقیقات علوم رفتاری، 11 ،5 ، 1392، 448. magiran.com/p1240199
Zahra Alipour; Narges Eskandari; Mi Noor Lamyian; Hoda Ahmari Tehrani; Ebrahim Hajizadeh; Ahmad Izadi. "Validity and reliability the Persian version of multidimensional AIDS anxiety questionnaire- (MAAQ-P) in iranian student population", Journal of Research in Behavioural Sciences, 11, 5, 2014, 448. magiran.com/p1240199
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال