ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
محمد قهرمان زاده، ابراهیم جاودان، (1392). بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 6(4)، 37. magiran.com/p1241537
Ghahremanzadeh, M. Javdan, E, (2013). Investigation the Impact of News on Meat Price Volatility in Iran, Agricultural Economics, 6(4), 37. magiran.com/p1241537
محمد قهرمان زاده، ابراهیم جاودان، بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران. فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 1392؛ 6(4): 37. magiran.com/p1241537
Ghahremanzadeh, M. Javdan, E, Investigation the Impact of News on Meat Price Volatility in Iran, Agricultural Economics, 2013; 6(4): 37. magiran.com/p1241537
محمد قهرمان زاده، ابراهیم جاودان، "بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران"، فصلنامه اقتصاد کشاورزی 6، شماره 4 (1392): 37. magiran.com/p1241537
Ghahremanzadeh, M. Javdan, E, "Investigation the Impact of News on Meat Price Volatility in Iran", Agricultural Economics 6, no.4 (2013): 37. magiran.com/p1241537
محمد قهرمان زاده، ابراهیم جاودان، (1392). 'بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران'، فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 6(4)، صص.37. magiran.com/p1241537
Ghahremanzadeh, M. Javdan, E, (2013). 'Investigation the Impact of News on Meat Price Volatility in Iran', Agricultural Economics, 6(4), pp.37. magiran.com/p1241537
محمد قهرمان زاده؛ ابراهیم جاودان. "بررسی اثر نوع خبر بر نوسانات قیمت انواع گوشت در ایران". فصلنامه اقتصاد کشاورزی، 6 ،4 ، 1392، 37. magiran.com/p1241537
Ghahremanzadeh; M. Javdan; E. "Investigation the Impact of News on Meat Price Volatility in Iran", Agricultural Economics, 6, 4, 2013, 37. magiran.com/p1241537
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال