ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
مهرنوش صدیقی هفشجانی، مصیب نوری احمدآبادی، حمید نصری، ملوک هادی، محمود رفیعیان کوپایی، (1392). بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(268)، 2238-2249. magiran.com/p1241581
Masoumeh Sedighi-Hafshejani, Mosayyeb Noori-Ahmadabadi, Hamid Nasri, Molok Hadi, Mahmoud Rafieian-Kopaei, (2014). In-Vitro Evaluation of Hydroalcoholic Extract of Allium Ampeloprasum on Rat Ileum Contractions, Journal Of Isfahan Medical School, 31(268), 2238-2249. magiran.com/p1241581
مهرنوش صدیقی هفشجانی، مصیب نوری احمدآبادی، حمید نصری، ملوک هادی، محمود رفیعیان کوپایی، بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 1392؛ 31(268): 2238-2249. magiran.com/p1241581
Masoumeh Sedighi-Hafshejani, Mosayyeb Noori-Ahmadabadi, Hamid Nasri, Molok Hadi, Mahmoud Rafieian-Kopaei, In-Vitro Evaluation of Hydroalcoholic Extract of Allium Ampeloprasum on Rat Ileum Contractions, Journal Of Isfahan Medical School, 2014; 31(268): 2238-2249. magiran.com/p1241581
مهرنوش صدیقی هفشجانی، مصیب نوری احمدآبادی، حمید نصری، ملوک هادی، محمود رفیعیان کوپایی، "بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی"، مجله دانشکده پزشکی اصفهان 31، شماره 268 (1392): 2238-2249. magiran.com/p1241581
Masoumeh Sedighi-Hafshejani, Mosayyeb Noori-Ahmadabadi, Hamid Nasri, Molok Hadi, Mahmoud Rafieian-Kopaei, "In-Vitro Evaluation of Hydroalcoholic Extract of Allium Ampeloprasum on Rat Ileum Contractions", Journal Of Isfahan Medical School 31, no.268 (2014): 2238-2249. magiran.com/p1241581
مهرنوش صدیقی هفشجانی، مصیب نوری احمدآبادی، حمید نصری، ملوک هادی، محمود رفیعیان کوپایی، (1392). 'بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی'، مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31(268)، صص.2238-2249. magiran.com/p1241581
Masoumeh Sedighi-Hafshejani, Mosayyeb Noori-Ahmadabadi, Hamid Nasri, Molok Hadi, Mahmoud Rafieian-Kopaei, (2014). 'In-Vitro Evaluation of Hydroalcoholic Extract of Allium Ampeloprasum on Rat Ileum Contractions', Journal Of Isfahan Medical School, 31(268), pp.2238-2249. magiran.com/p1241581
مهرنوش صدیقی هفشجانی؛ مصیب نوری احمدآبادی؛ حمید نصری؛ ملوک هادی؛ محمود رفیعیان کوپایی. "بررسی برون تنی عصاره ی هیدروالکلی سیر وحشی (Allium ampeloprasum) بر فعالیت حرکتی ایلئوم موش صحرایی". مجله دانشکده پزشکی اصفهان، 31 ،268 ، 1392، 2238-2249. magiran.com/p1241581
Masoumeh Sedighi-Hafshejani; Mosayyeb Noori-Ahmadabadi; Hamid Nasri; Molok Hadi; Mahmoud Rafieian-Kopaei. "In-Vitro Evaluation of Hydroalcoholic Extract of Allium Ampeloprasum on Rat Ileum Contractions", Journal Of Isfahan Medical School, 31, 268, 2014, 2238-2249. magiran.com/p1241581
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال