ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی پورطاهری، عادل آذر، (1392). کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 4(3)، 641-660. magiran.com/p1241857
Abdolreza Roknoddin Eftekhari, Hamdollah Sojasi Qeidari, Mehdi Purtaheri, Adel Azar, (2013). Application of Integration Multi-Criteria Decision Making Method and GIS in Identification of Rural Regions with Ecotourism Potential Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence, Journal of Rural Research, 4(3), 641-660. magiran.com/p1241857
عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی پورطاهری، عادل آذر، کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی. فصلنامه پژوهشهای روستایی، 1392؛ 4(3): 641-660. magiran.com/p1241857
Abdolreza Roknoddin Eftekhari, Hamdollah Sojasi Qeidari, Mehdi Purtaheri, Adel Azar, Application of Integration Multi-Criteria Decision Making Method and GIS in Identification of Rural Regions with Ecotourism Potential Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence, Journal of Rural Research, 2013; 4(3): 641-660. magiran.com/p1241857
عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی پورطاهری، عادل آذر، "کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی"، فصلنامه پژوهشهای روستایی 4، شماره 3 (1392): 641-660. magiran.com/p1241857
Abdolreza Roknoddin Eftekhari, Hamdollah Sojasi Qeidari, Mehdi Purtaheri, Adel Azar, "Application of Integration Multi-Criteria Decision Making Method and GIS in Identification of Rural Regions with Ecotourism Potential Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence", Journal of Rural Research 4, no.3 (2013): 641-660. magiran.com/p1241857
عبدالرضا رکن الدین افتخاری، حمدالله سجاسی قیداری، مهدی پورطاهری، عادل آذر، (1392). 'کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی'، فصلنامه پژوهشهای روستایی، 4(3)، صص.641-660. magiran.com/p1241857
Abdolreza Roknoddin Eftekhari, Hamdollah Sojasi Qeidari, Mehdi Purtaheri, Adel Azar, (2013). 'Application of Integration Multi-Criteria Decision Making Method and GIS in Identification of Rural Regions with Ecotourism Potential Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence', Journal of Rural Research, 4(3), pp.641-660. magiran.com/p1241857
عبدالرضا رکن الدین افتخاری؛ حمدالله سجاسی قیداری؛ مهدی پورطاهری؛ عادل آذر. "کاربرد روش تلفیقی MCDM و GIS در شناسایی مناطق روستایی با پتانسیل اکوتوریستی". فصلنامه پژوهشهای روستایی، 4 ،3 ، 1392، 641-660. magiran.com/p1241857
Abdolreza Roknoddin Eftekhari; Hamdollah Sojasi Qeidari; Mehdi Purtaheri; Adel Azar. "Application of Integration Multi-Criteria Decision Making Method and GIS in Identification of Rural Regions with Ecotourism Potential Case Study: River Valley Tourism in Tehran Providence", Journal of Rural Research, 4, 3, 2013, 641-660. magiran.com/p1241857
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال