ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
سمیرا مخلصی، لیدا مقدم بنائم، مینور لمیعیان، نرگس علیان مقدم، کلثوم صفری، (1392). پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15(6)، 44-53. magiran.com/p1241943
Samira Mokhlesi, Dr. Lida Moghaddam, Banaem, Dr. Minoor Lamyian, Narges Alyianmoghadam, Kolsum Safari, (2014). Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15(6), 44-53. magiran.com/p1241943
سمیرا مخلصی، لیدا مقدم بنائم، مینور لمیعیان، نرگس علیان مقدم، کلثوم صفری، پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری. مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 1392؛ 15(6): 44-53. magiran.com/p1241943
Samira Mokhlesi, Dr. Lida Moghaddam, Banaem, Dr. Minoor Lamyian, Narges Alyianmoghadam, Kolsum Safari, Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy, Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 2014; 15(6): 44-53. magiran.com/p1241943
سمیرا مخلصی، لیدا مقدم بنائم، مینور لمیعیان، نرگس علیان مقدم، کلثوم صفری، "پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری"، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد 15، شماره 6 (1392): 44-53. magiran.com/p1241943
Samira Mokhlesi, Dr. Lida Moghaddam, Banaem, Dr. Minoor Lamyian, Narges Alyianmoghadam, Kolsum Safari, "Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences 15, no.6 (2014): 44-53. magiran.com/p1241943
سمیرا مخلصی، لیدا مقدم بنائم، مینور لمیعیان، نرگس علیان مقدم، کلثوم صفری، (1392). 'پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری'، مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15(6)، صص.44-53. magiran.com/p1241943
Samira Mokhlesi, Dr. Lida Moghaddam, Banaem, Dr. Minoor Lamyian, Narges Alyianmoghadam, Kolsum Safari, (2014). 'Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy', Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15(6), pp.44-53. magiran.com/p1241943
سمیرا مخلصی؛ لیدا مقدم بنائم؛ مینور لمیعیان؛ نرگس علیان مقدم؛ کلثوم صفری. "پیشگویی وقوع پره اکلامپسی بر اساس سطح سرب خون مادران باردار در نیمه اول بارداری". مجله دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد، 15 ،6 ، 1392، 44-53. magiran.com/p1241943
Samira Mokhlesi; Dr. Lida Moghaddam; Banaem; Dr. Minoor Lamyian; Narges Alyianmoghadam; Kolsum Safari. "Prediction of preeclampsia based on blood lead levels in early pregnancy", Journal of Shahrekord University of Medical Sciences, 15, 6, 2014, 44-53. magiran.com/p1241943
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال