ارسال به نرم‌افزارها و پایگاه‌های مدیریت ارجاع
شیوه‌های ارجاع به این مقاله‌(ها)
فرشاد سلیمانی ساردو، سعید سلطانی کوپایی، علی سلاجقه، (1392). انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 4(8)، 90-105. magiran.com/p1242570
Farshad Solaimani Sarood, Saeid Soltani Kopaii, Ali Salajeghe, (2014). Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS & GIS Techniques in Jiroft Dam Basin, Journal of Watershed Management Research, 4(8), 90-105. magiran.com/p1242570
فرشاد سلیمانی ساردو، سعید سلطانی کوپایی، علی سلاجقه، انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت). پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 1392؛ 4(8): 90-105. magiran.com/p1242570
Farshad Solaimani Sarood, Saeid Soltani Kopaii, Ali Salajeghe, Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS & GIS Techniques in Jiroft Dam Basin, Journal of Watershed Management Research, 2014; 4(8): 90-105. magiran.com/p1242570
فرشاد سلیمانی ساردو، سعید سلطانی کوپایی، علی سلاجقه، "انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)"، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز 4، شماره 8 (1392): 90-105. magiran.com/p1242570
Farshad Solaimani Sarood, Saeid Soltani Kopaii, Ali Salajeghe, "Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS & GIS Techniques in Jiroft Dam Basin", Journal of Watershed Management Research 4, no.8 (2014): 90-105. magiran.com/p1242570
فرشاد سلیمانی ساردو، سعید سلطانی کوپایی، علی سلاجقه، (1392). 'انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)'، پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 4(8)، صص.90-105. magiran.com/p1242570
Farshad Solaimani Sarood, Saeid Soltani Kopaii, Ali Salajeghe, (2014). 'Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS & GIS Techniques in Jiroft Dam Basin', Journal of Watershed Management Research, 4(8), pp.90-105. magiran.com/p1242570
فرشاد سلیمانی ساردو؛ سعید سلطانی کوپایی؛ علی سلاجقه. "انتخاب شاخص سیل خیزی مناسب با استفاده از مدل بارش- رواناب HEC-HMS و تکنیک هایGIS و RS (مطالعه موردی: حوزه سد جیرفت)". پژوهشنامه مدیریت حوزه آبخیز، 4 ،8 ، 1392، 90-105. magiran.com/p1242570
Farshad Solaimani Sarood; Saeid Soltani Kopaii; Ali Salajeghe. "Selection of Appropriate Flooding Potential Index by Using Rainfall-Runoff (HEC-HMS) Model and RS & GIS Techniques in Jiroft Dam Basin", Journal of Watershed Management Research, 4, 8, 2014, 90-105. magiran.com/p1242570
بدانید
  • در این صفحه حداکثر ارجاعات 10 عنوان مقاله نمایش داده می‌شود.
  • برای دریافت ارجاع به مقاله، شیوه موردنظرتان را انتخاب کنید و با کلیک روی ارجاع فارسی یا انگلیسی را در حافظه کپی کنید.
  • در حال حاضر نام و نام خانوادگی نویسندگان در برخی مقالات تفکیک نشده است. در صورت ضرورت نام نویسندگان را به شکل «نام خانوادگی، نام.» تنظیم کنید.
  • ممکن است اقلام مقاله شناسی فارسی یا انگلیسی برخی مقالات انتخابی درسایت نباشد. در این صورت در شیوه‌های ارجاع ذکر نشده است.
  • شما می‌توانید سیستم مدیریت ارجاع مورد استفاده خود را تعیین و خروجی مورد نظر را بر اساس زبان انتخابی دریافت کنید. توجه داشته باشید که اگر مقالات متعددی برای تهیه خروجی انتخاب کرده باشید تنها در صورتی که اقلام مقاله شناسی هرمقاله به زبان مورد نظر در سایت وجود داشته باشد در فایل خروجی درج می‌شود.
درخواست پشتیبانی - گزارش اشکال